Polityka prywatności

Polityka Prywatności

DEFINICJE

 

 1. Wiadomości online Polacy we Włoszech, prowadzone przez włosko – polskie Stowarzyszenie „Pro Polonia” promocji społecznej dalej w polityce prywatności określana jako wiadomości online Polacy we Włoszech
 2. Użytkownik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, może być ponadto osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, która:
 1. korzysta ze strony internetowej www.polacywewloszech.com przeglądając i czytając dostępne na niej treści,
 2. weszła w interakcje ze stroną tj. skorzystała z formularza kontaktowego na stronie, formularza zamówień na stronie www.przestrzenrozwojukobiet.org lub wysłała e-mail na adres [email protected]
 1. Strona – strona internetowa zawierająca treści oraz formularze z możliwością wypełnienia ich przez użytkownika i wysłania do Redakcji wiadomości online Polacy we Włoszech.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszelkie dane osobowe, które zostaną podane przez Użytkownika lub będą zebrane przez Redakcję wiadomości online Polacy we Włoszech na temat Użytkownika są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
 2. Administratorem, wskazanych powyżej, danych osobowych jest Redakcja wiadomości online Polacy we Włoszech.
 3. Przetwarzamy dane osobowe użytkownika, w następujących celach:
 1. do zarządzania zapytaniami Redakcji wiadomości online Polacy we Włoszech. Przetwarzamy dane w celach kontaktowych i realizacji zapytania złożonego za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

   b.w celu przedstawienia naszych nowych projektów i aktualności. Te informacje otrzymasz tylko i wyłącznie wtedy, gdy wyrazisz zgodę na otrzymywanie od Redakcji wiadomości on line Polacy we Włoszech informacji i zapiszesz się do Newslettera wiadomości online Polacy we Włoszech.

 1. Dane osobowe użytkownika, które są gromadzone przez Redakcję wiadomości online Polacy we Włoszech w trakcie wizyty użytkownika na tej Witrynie, są traktowane jako poufne. Informacje wymagane do odpowiedzi na zapytania nie są sprzedawane ani ujawniane osobom trzecim bez Twojej zgody, chyba że ich ujawnienie jest niezbędne.
 2. Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji poprzez zapisanie się na Newslettera  wiadomości online Polacy we Włoszech, zbieramy i przechowujemy Twoje imię, nazwisko i adres e-mail, aby przesyłać Ci informacje związane z działalnością wiadomości online Polacy we Włoszech.

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe Redakcji wiadomości online Polacy we Włoszech jest MailChimp posiadająca pełnomocnictwo do reprezentowania Redakcji w stałych, jak i jednorazowych kontaktach handlowych z osobami zapisanymi za listę Newsletter.

6. Dane użytkownika mogą być dostępne dla członków zarządu włosko – polskiego Stowarzyszenia „Pro Polonia” promocji społecznej, administratora strony, podmiotów zapewniających hosting Serwisu, zajmujących się jego bezpieczeństwem, upoważnionych do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, dostawców narzędzi do analityki ruchu na stronie, komunikacji z Użytkownikami, firm kurierskich do realizacji zamówienia drogą wysyłkową.

 1. Jeżeli użytkownik nie wyraził zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, dane użytkownika użyte będą tylko i wyłącznie do realizacji zamówienia, zarządzania zapytaniami lub reklamacjami.
 2. Redakcja wiadomości on line Polacy we Włoszech przywiązuje dużą wagę do odpowiedzialnego zarządzania danymi. Dane dotyczące możliwych do zidentyfikowania osób są uzyskiwane, przechowywane, przetwarzane i dostępne wyłącznie:
  a) W określonych i uzasadnionych celach;
  b) Bezpiecznie i poufnie;
  c) Z poszanowaniem praw osób do kontroli i sprzeciwu.
 3. O ile nie jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, dane osobowe dotyczące rasy, polityki, religii, zdrowia lub seksualności nie są przetwarzane bez wyraźnej zgody.
 4. Obecnie Redakcja nie ustala limitu czasu przechowywania danych.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Strona wiadomości online Polacy we Włoszech zawiera środki bezpieczeństwa chroniące utratę, niewłaściwe użycie, przypadkowe lub bezprawne zniszczenie, lub nieautoryzowany dostęp do informacji.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Redakcja wiadomości online Polacy we Włoszech przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, etc.
 3. Kiedy użytkownik przekazuje dane Redakcji wiadomości online Polacy we Włoszech do celów marketingowych, użytkownik jest wyraźnie proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z tymi zasadami. W każdej chwili użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę zgodnie z niniejszymi zasadami.

USUWANIE DANCH OSOBOWYCH

 1. Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące tego oświadczenia o ochronie prywatności, praktyk tej strony lub kontaktów z tą witryną, może wysłać pytania na e-mail: [email protected]
 2. Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych, zwanym również „prawem do bycia zapomnianym”. Zasada leżąca u podstaw tego prawa ma na celu umożliwienie danemu użytkownikowi osobie wnioskowania o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy nie ma istotnego powodu dla jej dalszego przetwarzania.
 3. Zgodnie z zapisami RODO osoby fizyczne mają prawo do usunięcia danych osobowych i zapobiegania ich przetwarzaniu w szczególnych okolicznościach:
  a) gdy dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celem, dla którego zostały pierwotnie zebrane / przetworzone;
  b) Kiedy osoba wycofuje zgodę;
  c) Kiedy poszczególne obiekty są przetwarzane i nie ma innej podstawy prawnej dla odnośnej czynności przetwarzania;
  d) Kiedy dane osobowe zostały bezprawnie przetworzone;
  e) W przypadku, gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik zażyczy sobie całkowitego usunięcia danych Redkacja wiadomości online Polacy we Włoszech nie zatrzyma żadnych danych w swoich zasobach.
 5. Niniejszy dokument określa również naszą politykę reagowania na wnioski o usunięcie danych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które wchodzi w życie w maju 2018 r. Dokument ten wyjaśnia prawa osoby, której dane dotyczą, do usunięcia danych i obowiązki Redakcji wiadomości online Polacy we Włoszech w odpowiedzi na taki wniosek.
 6. Informacje mogą zostać usunięte z CRM Redakcji wiadomości online Polacy we Włoszech na żądanie, które zostanie zgłoszone przez użytkownika na adres [email protected]
 7. Redakcja wiadomości online Polacy we Włoszechzobowiązuje się do usunięcia danych w ciągu jednego miesiąca (30 dni kalendarzowych) i wysyłki potwierdzenia, gdy informacje zostaną usunięte.

PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookies to pliki instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Stronę. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika na Stronie i dokonywane przez niego czynności.
 2. Redakcja wiadomości online Polacy we Włoszech informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 3. Redakcja wiadomości online Polacy we Włoszechwskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Redakcję, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 25 maja 2018r.