Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
TERMIN WYBORÓW

Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie uprzejmie informuje, że zgodnie z postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustalony został dzień wyborów na 10 maja 2015 r. W przypadku konieczności przeprowadzenia II tury wyborów odbędzie się ona w dniu 24 maja 2015 r.

GDZIE MOŻNA ZAGŁOSOWAĆ?

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 2 kwietni 2015 r. została powołana Obwodowa Komisja Wyborcza nr 227 z siedzibą w Ambasadzie RP w Rzymie Via Pietro Paolo Rubens 20.
Głosować będzie można w godzinach 7.00 – 21.00 – wejście do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej od Via Sassoferrato 10.

KTO MOŻE ZAGŁOSOWAĆ?

Obywatele polscy, uprawnieni do głosowania, przebywający w dniu wyborów za granicą, będą mogli wziąć udział w głosowaniu, jeżeli posiadają ważny polski paszport lub ważny polski dowód osobisty oraz zostaną wpisani, na podstawie osobistego zgłoszenia do spisu wyborców sporządzonego przez konsula.

Wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania.

WPIS DO SPISU WYBORCÓW

Należy pamiętać o dopełnieniu obowiązku rejestracji. Wyborcy przebywający za granicą będą mogli zgłaszać konsulowi wnioski o umieszczenie ich w spisie wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 7 maja 2015 r.

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będę ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania (II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu od konsula zaświadczenia o prawie do głosowania.

W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 7 maja 2015 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej w 3. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 21 maja 2015 r.

Zgłoszenie osobistego głosowania można dokonać ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

1. pod adresem https://ewybory.msz.gov.pl (ZALECANE) – system w trakcie uruchamiania
2. telefonicznie, dzwoniąc pod numer 06/36204313,
3. faksem pod numer 06/80660233,
4. e-mail na adres: [email protected].
Zgłoszenie powinno zawierać:
1) Imię (imiona) i nazwisko;
2) Imię ojca;
3) Datę urodzenia;
4) Numer ewidencyjny PESEL;
5) Oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą;
6) Rodzaj dokumentu tożsamości (paszport/dowód osobisty), miejsce i datę wydania oraz termin ważności;
7) W przypadku obywateli czasowo przebywających za granicą należy podać miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców;
8) Adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.

WZÓR ZGŁOSZENIA – DO WYKORZYSTANIA

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą należy zgłosić do dnia 27 kwietnia 2015 r.

Należy pamiętać, że wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania dokonał zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, również w przypadku ewentualnego ponownego głosowania będzie głosował korespondencyjnie. Wyborca może zrezygnować z głosowania korespondencyjnego – w tym celu powinien pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania od konsula, na którego liście wyborców się znajduje.

Zamiar głosowania korespondencyjnego, w przypadku wyborcy, który nie zgłosił zamiaru głosowania do dnia 27 kwietnia 2015 r., powinien być zgłoszony przez wyborcę konsulowi najpóźniej w 10. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 14 maja 2015 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego można dokonać ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

1. pod adresem https://ewybory.msz.gov.pl (ZALECANE) – system w trakcie uruchamiania
2. faksem pod numer 06/80660233,
3. e-mail na adres: [email protected].
Zgłoszenie powinno zawierać:
1) Imię (imiona) i nazwisko;
2) Imię ojca;
3) Datę urodzenia;
4) Numer ewidencyjny PESEL;
5) Oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą;
6) Rodzaj dokumentu tożsamości (paszport/dowód osobisty), miejsce i datę wydania oraz termin ważności;
7) W przypadku obywateli czasowo przebywających za granicą należy podać miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców;
8) Adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację o osobistym odbiorze pakietu wyborczego;
9) Adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.

WZÓR ZGŁOSZENIA – DO WYKORZYSTANIA

Na podstawie takie zgłoszenia konsul dopisuje wyborcę do spisu wyborców i wysyła pod wskazany adres pakiet wyborczy zawierający kartę do głosowania, instrukcję, oświadczenie o osobistym głosowaniu, kopertę zwrotną i kopertę na kartę do głosowania.

Wyborca musi odesłać, na własny koszt, kopertę na adres wskazany przez konsula. Może też osobiście przekazać kopertę zwrotną konsulowi.
Dokonując zgłoszenia należy stosować dokładnie taką pisownię i podawać dokładnie takie dane, jakie widnieją w ważnym polskim dokumencie tożsamości. Prosimy o prawidłowe wskazywanie kompletnego adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Wyborca stale zamieszkały w kraju zamierzający głosować  za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju i za granicą.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 maja 2015 r. (lub do dnia 22 maja 2015 r. – w przypadku II tury).

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo poprzez upoważnioną pisemnie osobę.

Wyborca, któremu zostanie wydane zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Wyborca, który został wpisany przez konsula do spisu wyborców, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju i za granicą.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi, który sporządził spis wyborców, w którym wyborca jest ujęty. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 maja 2015 r. (lub do dnia 22 maja 2015 r. – w przypadku II tury).

Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

1. faksem pod numer 06/80660233,
2. e-mail na adres: [email protected].
Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo poprzez upoważnioną pisemnie osobę. W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Wyborca, któremu zostanie wydane zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców sporządzonego przez konsula.

Wyborca, który przed dniem pierwszego glosowania złożył wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w I turze oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w II turze.

Należy zwrócić szczególną uwagę, żeby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwym otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym było się ujętym w spisie.
DODATKOWE INFORMACJE

Informacje o głosowaniu poza granicami kraju można również znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl  Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie udziela informacji wyborczych pod numerem telefonu 06/36204313 w godzinach od 9.00 do 16.00.

logo_male_kwadratowe_polacy_we_wloszech

Zdrodlo informacji:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie

Wydzial Konsularny
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *