Informacja dla rodziców uczniów Szkolnych Punktów Konsultacyjnych

W związku ze zbliżającymi się wakacjami i wyjazdami dzieci do Polski, na prośbę Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 29 grudnia 2014 r., które wprowadziło wymóg umieszczania numeru PESEL na legitymacji szkolnej.

Kierownik SPK wpisuje numer PESEL (w przypadku jego braku – serię i numer paszportu lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość) na drugiej stronie legitymacji, potwierdzając go swoim podpisem, a upoważnieni pracownicy ORPEG przystawiają małą pieczęć urzędową. Pieczęć ORPEG można uzyskać za pośrednictwem SPK lub zgłaszając się bezpośrednio do Ośrodka (kontakt) w godzinach urzędowania albo przesyłając legitymację wraz z kopertą z podaniem adresu zwrotnego w Polsce, celem odesłania uzupełnionej legitymacji.

Legitymacja wydana na druku bez stosownego wpisu może być uznana w Polsce za nieważną, pomimo wskazanej daty ważności do 30 września bieżącego roku, co może skutkować odmową przyznania ulgi na przejazd środkami komunikacji publicznej lub sankcjami administracyjnymi.

motyl_agnieszki_kwadrat_z_adresem_internetowym

Informacje zaczerpniete z:

Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *