II edycja Międzynarodowego Konkursu „Bajka i legenda świata w życie nam się wplata”

Zapraszamy do udziału w konkursie, którego tytuł jest przewrotny, wieloznaczny, wielokierunkowy.
Termin przyjmowania prac konkursowych do 31 grudnia 2015 roku – ogłoszenie wyników styczeń 2016 roku.

1. plakat MEN II Bajka_polacy_we_Wloszech
II edycja ma w tytule polskie bajanie – to bardzo ważny element konkursu. Nadal chcemy poznać baśnie, legendy, bajki świata. Nadal chcemy zastanowić się nad ich wpływem na nasze życie. Ale ważne jest dla nas polskie bajanie, czyli stare lokalne legendy, baśnie, opowiadania, podania czy gawędy. Najwyżej oceniane będą te prace konkursowe, które nawiązywać będą do polskich korzeni. Ciekawi jesteśmy, jaki ślad w naszym życiu pozostawiają bohaterowie dziecinnych lat? Na kim się wzorowaliśmy, kogo kochaliśmy, a kim
nas straszono? Co z tego zostało w naszych wspomnieniach 🙂
Polskie bajanie to zwrócenie szczególnej uwagi Uczestników na wszelkie polskie wierzenia, legendy, bajki i baśnie. W polskiej tradycji kulturowej jest wiele wspaniałych postaci strasznych, wesołych, rubasznych czy poczciwych. Przypomnijmy nasze duszki, nimfy wodne, strzygi, skrzaty czy diabełki o mniej lub bardziej rogatej duszy :).
Konkurs kładzie szczególny nacisk na lokalne wierzenia, bajki i legendy, a także na współczesne, pisane z myślą o naszych dzieciakach czy wnukach. W każdej kulturze istnieją dobre i złe przykłady. Konkurs ma pokazać, jak w różnych stronach świata bajkami, legendami „wprowadza się” dzieci w zawiłe meandry dorosłego życia. Ale też szczególny nacisk kładziemy na polskie wierzenia. Chcemy przybliżyć bohaterów z innych stron świata, chcemy ich poznać i pokazać innym. Chcemy pokazać naszych polskich bajkowych bohaterów na tle światowych postaci. Świat
widziany oczami dziecka jest urokliwy, dojrzałe wspomnienia tamtych lat wywołują iskierkę w oku i uśmiech na twarzy. Wróćmy konkursem w te lata. A przy okazji zobaczymy, co dzisiejsze
dzieciaki, młodzi ludzie uwielbiają i dlaczego. A może ktoś napisze nową bajkę, baśń i stworzy nowego bohatera a nas zachwyci jego przygodami. Chcemy, aby uczestnicy konkursu pokazali nam bajki i legendy znane w ich okolicy. My też chętnie je poznamy . Ważne, by nasz dorobek kulturowy nie odszedł w zapomnienie. Zapraszamy do bibliotek i do muzeów – tam znajdziemy ciekawy
dorobek naszej kultury. Zaangażowanie w konkurs osób ze wszystkich kategorii wiekowych (od maluszka po staruszka) pozwala na spojrzenie na temat z perspektywy. Daje możliwość integracji wszystkich środowisk od biznesu po kulturę, naukę a nawet sport. Nasze sprawy zawodowe nie przeszkadzają wieczorową porą sięgnąć po dobrą lekturę.
Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie wszystkich, którzy w sposób kulturalny, mają coś do powiedzenia w tej sprawie, a przewodnikiem niechaj będzie niniejszy regulamin.
Regulamin „Polskie bajanie”, czyli II edycja Międzynarodowego Konkursu „Bajka i legenda świata w życie nam się wplata”
Celem konkursu jest wyzwolenie potencjału twórczego małych i dorosłych mieszkańców gmin, oraz integracja wszystkich środowisk biznesowych i twórczych, placówek oświatowych i kulturalnych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Chcemy pokazać lokalne wierzenia, przypomnieć wieczorowe bajania czy śpiewane kołysanki.
Chcemy, aby uczestnicy konkursu pokazali nam bajki i legendy znane w ich okolicy.
Celem konkursu jest pokazanie wpływu bohaterów bajek i legend na nasze życie w młodzieńczym wieku i na starość, wywołanie wspomnień, pokazanie naszej rzeczywistości poprzez ich bohaterów a także pobudzenie wyobraźni Autorów do stworzenia nowych
bohaterów. Konkurs ma charakter otwarty. Kierowany jest do wszystkich:
– od maluszka po staruszka
– do dzieci i tych, którzy czują się dziećmi, czyli młodzi ciałem i duchem
Konkurs ma za zadanie pokazać, jakie bajki znamy, pamiętamy, kochamy, jakich bohaterów naśladowaliśmy i naśladujemy teraz, jak na przestrzeni lat zmienia się podejście do bajek/baśni/legend, ich bohaterów, jak zmieniają się zarówno sami bohaterowie, jak i tło ich poczynań. A także jak ulega zmianie nasze spojrzenie na dawnych i współczesnych bohaterów. Którzy bohaterowie nie poddali się pędzącemu czasowi, a którzy przysnęli w pudłach,
kufrach czy na półkach i zapomniał o nich świat.
Konkurs jak zwykle kładzie nacisk głównie na dowcip, kulturę i pozytywne skojarzenia (krytycyzm tak, krytykanctwu mówimy nie). Podchodzimy do tematu z humorem, dystansem. Prace szkalujące, obrazoburcze, wyrażające niski poziom zarówno intelektualny, jak i
artystyczny nie będą brały udziału w konkursie.
Otrzymane oryginały prac mogą posłużyć, jako ozdoby w hospicjach, szpitalach …
Konkurs zwyczajowo dzielony jest na duże, szeroko rozumiane kategorie artystyczne:
Prace plastyczne – od jednej do pięciu prac artystycznych
technika dowolna wielkość dowolna. (skan do 1 MB)
– obraz – rysunek, akwarele itp., haft, wycinanki, wyrywanki, wyklejanki, decoupage itp.
– grafika komputerowa
– fotografia artystyczna
Każda praca plastyczna powinna zawierać krótki opis bajki czy legendy (plik tekstowy)
1. Warunkiem przyjęcia pracy jest przesłanie scanu/zdjęcia na poniższe e-maile:
[email protected]
[email protected]
[email protected] (awaryjny, gdyby zapchała się www.brytol.com)
A.
a oryginałów prac na adres:
egminy.eu Bardzo Prywatny Portal Ludzi Ciekawych
Jadwiga Wierzbicka
ul. Laskowska 38
05-430 Celestynów
Z dopiskiem na kopercie: „Polskie bajanie”
Uwaga:
Muszą być skany prac plastycznych.
B. Twórczość literacka: Dowolna forma twórcza w języku polskim – prace obcojęzyczne
wymagają polskiego tłumaczenia / opisu lub streszczenia, np.:
 poezja
 proza (do 5 stron format A4 wielkość czcionki – 11).
 komiks
 wspomnienia
1. Warunkiem przyjęcia pracy w kategorii B jest przesłanie utworu na jeden z poniższych
e-maile w pliku tekstowym (informujemy, że PDF lub inne NIE będą honorowane – nieciekawie prezentują się na portalu – dlatego wymagany plik tekstowy typu np.WORD):
[email protected]
[email protected]
[email protected] (awaryjny, gdyby zapchała się skrzynka www.egminy.eu)
Inne formy:
Kołysanki, piosenki
Nagrania

komiksy
Spektakle dla dzieci, młodzieży czy dorosłych (scenariusze i już gotowe materiały z przedstawień)
Inne
Warunkiem przyjęcia pracy w kategorii C jest przesłanie utworu na jeden z poniższych
e-maile w pliku tekstowym np. typu WORD):
[email protected]
[email protected]
[email protected] (awaryjny, gdyby zapchała się skrzynka www.egminy.eu)
Warunki dla wszystkich kategorii twórczych:
Łącznie jeden Uczestnik może przesłać do 10 prac konkursowych.
Każda praca oceniana jest indywidualnie.
Obowiązkowy scan/zdjęcie do 1 MB prac z kategorii A.
Każda praca z kategorii A powinna zawierać opis zastosowanej techniki, a także krótki opis bajki, legendy na podstawie, której powstała praca
Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania nadesłanych prac (bez obowiązku zwrotu Autorowi).
W konkursie mogą brać udział prace obcojęzyczne pod warunkiem dołączenia polskiej wersji /opisu lub streszczenia.
Zasadą konkursu jest zachowanie dystansu na wysokim poziomie artystycznym.
Krytycyzm tak, krytykanctwu mówimy nie. Prace szkalujące, wyrażające żenująco niski poziom nie będą kwalifikowane do publikacji na portalu www.egminy.eu Bardzo Prywatny Portal Ludzi Ciekawych i nie będą brały udziału w konkursie.
Kategorie wiekowe konkursu (w przypadku uczniów należy podać wiek/klasę i rodzaj
szkoły):
a. Przedszkole – dyplomy dla wszystkich dzieci w wersji elektronicznej
b. Szkoła podstawowa I – III – dyplomy dla wszystkich dzieci w wersji elektronicznej
c. Szkoła podstawowa IV – VI – dyplomy uczestnictwa – wersja elektroniczna
d. Gimnazjum
e. Szkoła ponad gimnazjalna
f. Dorośli (powyżej 18 lat)
Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć:
dane autora, tj.:
– Imię i nazwisko autora
– Wiek ( w przypadku dzieci i młodzieży obowiązkowo klasa)
– Gmina, powiat, województwo, kraj
– Dane kontaktowe: e-mail, telefon
– Przynależność do placówki oświatowej / kulturalnej (nie jest obowiązkowe)
Dodatkowo dla wszystkich:
Zgodę na publikację dzieła w Internecie m.in. na portalu www.egminy.eu
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia konkursu „Polskie bajanie” czyli II edycja Międzynarodowego Konkursu „Bajka i legenda świata w życie nam się wplata”
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z
2002r., nr 101, poz.926 ze zm.).
– W przypadku osób niepełnoletnich – wypełnione oświadczenie Rodziców/ opiekunów
prawnych) – załącznik na końcu regulaminu
– Organizator Konkursu uznaje nadesłanie prac konkursowych (przez dorosłych uczestników
konkursu) za zgodę oraz akceptację niniejszego Regulaminu .
10. Na portalu www.egminy.eu zostaną zaprezentowane tylko prace dopuszczone do konkursu (zakładka KONKURSY) https://www.egminy.eu/wystawy.html .
11. Prace znajdujące uznanie Jury, zostaną wyróżnione i nagrodzone.
12. W Konkursie przyznane zostaną nagrody w poszczególnych kategoriach:
Nagrodą samą w sobie dla każdego uczestnika jest umieszczenie
pracy na www.egminy.eu Bardzo Prywatny Portal Ludzi
Ciekawych

Przedszkola i klasy I-III – wszystkie dzieci otrzymują dyplomy w wersji elektronicznej, a
najciekawsze prace lub placówki wyróżnione nagrodami rzeczowymi
Pozostałe kategorie wiekowe i twórcze: Miejsca: I-III – nagrody rzeczowe i dyplomy (w wersji elektronicznej) dla trzech najciekawszych prac
Ocena Egminowiczów /internautów– najwyższa ilość łapek – dyplom w wersji elektronicznej i nagroda rzeczowa dla Uczestnika do 18-lat, a ilość łapek jest brana pod uwagę przy ocenie Jury.
Autorzy najciekawszych prac mogą trafić do galerii Ludzi Ciekawych
Dyrekcja i opiekunowie/nauczyciele – na życzenie – mogą otrzymać list gratulacyjny od organizatorów konkursu (wersja elektroniczna).
13. Prace oceniane będą przez profesjonalną Komisję Konkursową stosowną do każdej kategorii konkursu (w skład Jury wchodzi 6 członków).
14. Prace będą oceniane przez Jury za:
 Zgodność z tematem konkursu „Polskie bajanie
 Twórczy dystans do tematu
 Indywidualność pracy
 Profesjonalizm, stosowny do wieku
 Szczególnie wyróżniane będą prace związane z bajkami i legendami znanymi w lokalnej społeczności
15. Prace należy nadsyłać do 31 grudnia 2015. (W przypadku przesyłki pocztowej liczy się data stempla pocztowego).
Nadsyłane prace konkursowe będą umieszczane m.in. na portalu www.egminy.eu po ich akceptacji przez Organizatora konkursu.
Wszystkie zakwalifikowane prace będą sukcesywnie umieszczane na portalu w zakładce KONKURSY. Umożliwi to, Egminowiczom ocenę prac w miarę ich zgłaszania do udziału w konkursie „Polskie bajanie”, czyli II edycja Międzynarodowego Konkursu „Bajka i legenda świata w życie nam się wplata”
16. Ocena prac zarówno przez Jury, jak i Internautów trwać będzie do ok. 25 stycznia 2016
(zależne od ilości nadesłanych prac konkursowych)
17. Ogłoszenie wyników nastąpi pod koniec styczniu 2016. – publikacja na portalu
www.egminy.eu .
18. Ocena Jury jest niezależna od oceny Egminowiczów/ Internautów.
19. Nagrody Organizator prześle pod adres podany e-mailem przez Laureatów.
20. W przypadku braku zgody rodziców/opiekunów prawnych Organizator zastrzega sobie prawo do podawania tylko imienia i pierwszej litery nazwiska dziecka (ochrona danych
osobowych).
21. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac w publikacjach m.in. książkowych, kalendarze itp. wydawanych przez portal
22. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych prac w przypadku organizowanych np. wystaw, pokazów czy wywiadów.
23. Uczestnik przesyłając prace na konkurs akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
24. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.
Załączniki:
1. Wzór oświadczenia dla Rodziców/Opiekunów
Placówki oświatowe i kulturalne posiadające stałe/roczne Oświadczenia
Rodziców/Opiekunów zwolnione są z wysyłania indywidualnych oświadczeń.
W tym przypadku wystarczy jedno ogólne oświadczenie z podaniem nazwisk dzieci, a oryginały pozostawią u siebie.

bajka_polacy_we_wloszech_!

Zrodlo informacji: Jadwiga Wierzbicka
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *