ŚLUB CYWILNY WE WŁOSKIM URZĘDZIE STANU CYWILNEGO (procedura dla nowożeńców nie zameldowanych na terytorium Włoch – dwóch obcokrajowców)

Dwóch obywateli polskich chcących zawrzeć związek
małżeński cywilny we włoskim urzędzie stanu cywilnego,
podlega procedurze jaka obowiązuje według prawa włoskiego
dla “NON RESIDENTI” (tzn. osoby nie zameldowane na
terenie wybranej gminy).

We wszystkich urzędach stanu cywilnego na terytorium
Włoch, wymagane podstawowe dokumenty są takie same,
jedyne różnice na jakie można się natknąć to:
– dokumenty uzupełniające, wynikające z różnic włoskiego
prawa cywilnego.

– koszta administracyjne za ślub lub wynajmu sali na
ceremonię jakie są ustalane indywidualnie przez gminy i które
różnią się w zależności od dnia i godzin celebracji ślubu.
Istnieją dwa rodzaje stawek dla rezydentów (osób
zameldowanych na terenie danej gminy) i nie rezydentów
(pozostałych którzy nie maja zameldowania na terenie danej
gminy i dotyczy to przede wszystkim obcokrajowców).

WSZYSTKIE ŚLUBY OBCOKRAJOWCÓW NIE
ZAMELDOWANYCH NA TERYTORIUM WŁOCH
ODBYWAJĄ SIĘ ZAWSZE W OBECNOŚCI TŁUMACZA
KTÓRY BIERZE NA SIEBIE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
PRAWNĄ.
Jest to związane z koniecznością zrozumienia tekstu złożenia
oświadczeń (że nie ma przeciwskazań do zawarcia związku
małżeńskiego), oraz przebiegu ceremonii, podczas której
odczytywane są artykuły kodeksu prawa cywilnego włoskiego
i dochodzi do złożenia deklaracji przez Młoda Parę o
wstąpieniu w związek małżeński przed osobą uprawnioną –
włoskim urzędnikiem lub osobą oddelegowaną.

Spis dokumentów do zawarcia związku małżeńskiego we
Włoskim Urzędzie Stanu Cywilnego przez dwóch obywateli z
Polski:
1. Zaświadczenia stwierdzające że zgodnie z prawem
polskim można zawrzeć małżeństwo
(każdy z nowożeńców musi mieć swój dokument,
dokument jest wydawany przez polski Urząd Stanu
Cywilnego lub Polską Placówkę Dyplomatyczną poza
granicami Polski).
Obydwa dokumenty mają ważność 6 miesięcy od daty
wydania, muszą posiadać obowiązkowe tłumaczenie
wymagane i akceptowane przez prawo włoskie.

Dokument z tłumaczeniem automatycznie, dla włoskich
urzędów przyjmuje nazwę „Nulla Osta al matrimonio”

2. Skany dowodów osobistych lub paszportów przyszłych
małżonków (z zaznaczeniem miejsca zameldowania).

3. Skany dowodów osobistych lub paszportów dwóch lub
czterech świadków (z zaznaczeniem miejsca
zameldowania).
Dokumenty dodatkowe, uzupełniające jakie ma prawo
zażądać włoski urząd stanu cywilnego:
– dla kobiety po rozwodzie – odpis skrócony aktu małżeństwa
z adnotacją w notatkach o dacie ustania małżeństwa (data
rozwodu), na druku wielojęzycznym.
We Włoszech kobieta może zawrzeć nowy związek małżeński
po upływie 300 dni od daty ustania poprzedniego małżeństwa.
– zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały w Polsce,
przetłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego w
Polsce i legalizacją tłumaczenia poprzez Apostille z
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie.

Obcokrajowcy decydujący się ślub we Włoszech nie maja
obowiązku publikacji zapowiedzi przedmałżeńskich. (richiesta
di pubblicazioni).
Są zobowiązani do złożenia oświadczenia że nie ma
przeciwskazań do zawarcia związku małżeńskiego, które
dokonuje się według regulaminu celebracji ślubów w wybranej
włoskiej gminie. Proces ten dokonuje się:

 • w przeddzień ślubu (dni robocze i godzinach otwarcia
  urzędu dla interesantów),
 • tylko w wyznaczone dni i godziny tygodnia,
 • bezpośrednio przed samą celebracją ślubu,
 • z wyprzedzeniem, za specjalnym upoważnieniem i
  uprawnieniem osób trzecich (sytuacje wyjątkowe).
  Dopiero po podpisaniu oświadczenia że nie ma
  przeciwskazań do zawarcia związku małżeńskiego, może się
  odbyć celebracja zawarcia związku małżeńskiego.

Ceremonia ma miejsce w siedzibie włoskiego urzędu stanu
cywilnego. Ślub jest udzielany przez włoskiego urzędnika,
który posiada do tego odpowiednie uprawnienia – kierownik,
bądź inna osoba nominowana przez włoski urząd stanu
cywilnego, posiadająca obywatelstwo włoskie.
Związek małżeński Młoda Para ma możliwość zawrzeć w
jednym z 3 rodzajów miejsc:

 • W sali reprezentacyjnej rady gminy;
 • W innym miejscu odgórnie ustalonym przez radę gminy,
  które jest zawsze własnością gminy (sale i plenery
  miejskie);
 • W miejscu wyznaczonym przez gminę z tzw. koncesją
  na celebrację ślubów. Najczęściej są to prywatne wille,
  plaże i pałace. Powinni jednak Państwo pamiętać, że
  takie lokalizacje muszą spełnić szereg warunków, są
  limitowane, nie występują we wszystkich gminach, a ich
  wynajem wiąże się zawsze z dodatkowymi kosztami.
  Ślub cywilny we Włoszech jest to wydarzenie publiczne,
  każdy obywatel ma prawo w nich uczestniczyć, nie może się
  odbyć np. przy zamkniętych drzwiach.
  Dzisiejszy tekst opisuje dokumenty i procedurę jaką należy
  dopełnić w celu spełnienia marzenia o ślubie cywilnym we
  Włoszech.
  Zalecamy aby Młode Pary z Polski planując swój ślub we
  Włoszech jako pierwszy krok skontaktowały się z wybranym
  urzędem (bezpośrednio zainteresowani lub przy pomocy
  pośrednika), aby dowiedzieć się o obowiązującym
  regulaminie w danej gminie aby uniknąć niepotrzebnego
  stresu w tym tak wymarzonym, wyjątkowym i oczekiwanym
  czasie.
  Oczywiście nie wszyscy mają ochotę i czas zająć się stroną
  formalną dlatego pozostajemy do Waszej dyspozycji, aby
  pomóc i zorganizować Wasz wymarzony dzień.

Barbara Sandra Pawlukiewicz
0039 3396104406
www.wloskislub.com


Zapraszamy do kontaktu !!!


ZAPRASZAMY NA ŚLUB CYWILNY DO SŁONECZNEJ ITALII !!!
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *