Informator MEN-u pt. Wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim za granicą

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało informator pt. Wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim za granicą, którego ideą jest przybliżenie szkołom i organizacjom polonijnym zakresu i form wsparcia realizowanych przez Państwo Polskie na rzecz nauczania języka polskiego i w języku polskim. Materiał zawiera informacje o działaniach realizowanych przez instytucje takie jak MEN, ORPEG, Senat RP, MSZ, NAWA, IPN, MSWiA.

 

Wsparcie oświaty polonijnej jest jednym z priorytetów działań MinisterstwaEdukacji Narodowej. Jesteśmy przekonani,że edukacja w polskich szkołach za granicą wpływa nie tylko na doskonalenie znajomości języka polskiego i podnoszenie poziomu wiedzy o Polsce, ale kształtuje także charakter oraz tożsamość narodową młodych Polaków dorastających na obczyźnie. Polonijne placówki oświatowe to prawdziwe mateczniki polskości, które integrują naszych Rodaków mieszkających w różnych państwach i na różnych kontynentach.
Poprzez wielość oraz różnorodność inicjatyw edukacyjno-kulturalnych przyczyniają się do promowania polskiej tradycji, historiii dziedzictwa narodowego. Doceniając znaczenie kształcenia w polskich szkołach za granicą, Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza rozwiązania, które pozwalają na wzmocnienie oświaty polonijnej. W czerwcu 2018 roku skierowaliśmy do konsultacji publicznych projekt ustawy, która wprowadza możliwość przystąpienia do awansu zawodowego nauczycieli uczących języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim zarówno w szkołach organizacji polonijnych, jak i w szkołach działających w systemach oświaty innych państw. Ponadto szkolne punkty konsultacyjne otrzymają nazwę „szkoła polska”. Wierzymy, że to rozwiązanie przywróci faktyczną rangę i podkreśli znaczenie tych placówek. Z powodzeniem realizujemy także dwuletni projekt konkursowy „Rodzina polonijna”. Jego celem jest wspieranie integracji polskich uczniów mieszkających w Polsce
i za granicą poprzez wspólne działania edukacyjne. Więcej informacji na temat „Rodziny polonijnej” znajdą Państwo
w dalszej części poradnika. Warto także podkreślić, że w 2017 roku przekazaliśmy polskim szkołom za granicą pakiety edukacyjne. Zawierają one: polskie godło, flagę, mapę, książkę oraz grę. Mam nadzieję, że pakiety będą pomocne przy organizacji uroczystości patriotycznych i różnych wydarzeń szkolnych. Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację oświaty polonijnej przekazuję wyrazy wdzięczności i uznania. Dziękuję za trud wkładany w nauczanie i patriotyczne wychowanie młodego pokolenia Polaków żyjących za granicą. Nieocenione są Państwa zasługi w podtrzymywaniu łączności z ojczyzną przodków oraz w budowaniu dialogu międzykulturowego.
Warto przypominać o nich szczególnie w roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Mam nadzieję, że poradnik Wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim, przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przybliży Państwu zakres działań podejmowanych w obszarze edukacji na rzecz
Polonii i Polaków mieszkających za granicą. Ufam, że zawarte w nim informacje i praktyczne wskazówki będą dla Państwa rzeczywistym wsparciem. Z wyrazami szacunku,
Anna Zalewska

 

Określa zasady organizowania kształcenia uczniów za granicą i wspomagania nauczania języka polskiego, historii i geografii Polski.

 

Minister Edukacji Narodowej prowadzi 67 szkolnych punktów konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej. Umożliwiają one uczniom, uczęszczającym do szkół funkcjonujących w systemach oświaty kraju zamieszkania, uzupełnianie wykształcenia w zakresie języka polskiego i wiedzy o Polsce. Minister prowadzi ponadto szkoły w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą kształcące w systemie na odległość, a także zespół szkół przy Ambasadzie RP w Atenach. Placówki te umożliwiają zarówno kształcenie uzupełniające, jak i realizację obowiązku szkolnego.
Wspomaganie szkół organizacji polonijnych oraz szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, które prowadzą nauczanie języka polskiego lub w języku polskim, odbywa się poprzez: kierowanie nauczycieli do pracy za granicą, przekazywanie niezbędnych podręczników i pomocy dydaktycznych, organizowanie w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą. Rodzajem wsparcia są także kolonie i inne formy letniego wypoczynku organizowane dla dzieci i młodzieży polonijnej oraz współpraca tych szkół ze szkołami
w Polsce.
Zadania związane z koordynowaniem organizacji kształcenia dzieci polskich czasowo przebywających za granicą oraz
wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim realizuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, jednostka podległa Ministerstwu Edukacji Narodowej.

 

Więcej informacji: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Mail: [email protected]
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.