Sprzedaż nieruchomości a obowiązek podatkowy

Sprzedałeś nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia? Musisz zapłacić podatek. Po sprzedaży nieruchomości Polacy często zapominają lub nie są świadomi tego, że muszą rozliczyć się z urzędem skarbowym. Kto musi zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości i czy można uniknąć jego płacenia?

Sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdy kto sprzeda nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości) zobowiązany jest do rozliczenia się z urzędem skarbowym. Deklarację PIT-39, należy złożyć w terminie do 30 kwietnia roku następującym po roku kalendarzowym, w którym nieruchomość została sprzedana. W tym samym terminie należy uiścić podatek dochodowy (19%).

Od przychodu ze sprzedaży nieruchomości można odliczyć koszty uzyskania. Ustawa nie definiuje co dokładnie można do nich zaliczyć. Dlatego też przyjęła się definicja, według której kosztem uzyskania jest każdy wydatek poniesiony przez sprzedającego na czynności niezbędne do sprzedaży nieruchomości. W praktyce do kosztów tych zalicza się:

  • koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego,
  • koszty poniesione na prowizję dla biura nieruchomości,
  • koszty nabycia nieruchomości,
  • koszty poniesione na zwiększenie wartości nieruchomości (warunkiem jest ich udokumentowanie).

Ulga mieszkaniowa

Dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości może być zwolniony z podatku jeżeli pieniądze uzyskane ze sprzedaży zostaną wydatkowane na własne cele mieszkaniowe, czyli wszelkie wydatki poniesione na: zakup domu, mieszkania lub działki budowlanej, remont domu lub mieszkania, budowę (rozbudowę) domu. Do wydatków na własne cele mieszkaniowe możemy zaliczyć także spłatę kredytu (razem z odsetkami), zaciągniętego na własne potrzeby mieszkaniowe. Spłacany kredyt musi być zaciągnięty przed dniem sprzedaży nieruchomości.

Termin wydatkowania środków uzyskanych ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe to 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości. W przypadku, gdy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nie zostanie wydatkowany w całości, kwota zwolniona z podatku zależy od kwoty wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe i liczona jest według następującego wzoru:

dochód zwolniony = dochód x wydatki na własne cele mieszkaniowe / przychód ze sprzedaży nieruchomości

Zmiany przepisów w 2019 roku

1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat od jej nabycia. Zgodnie z nimi:

  • dotychczasowy okres 2 lat, przeznaczony na wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości został wydłużony do 3 lat;
  • zmienione zostały przepisy w przypadku otrzymania nieruchomości w spadku. Przed zmianą okres pięciu lat liczony był od dnia śmierci spadkodawcy. Obecnie okres ten liczony jest od dnia nabycia nieruchomości przez spadkodawcę;
  • zmiany dotyczące początku okresu 5 lat obejmują także sprzedaż nieruchomości przez osoby rozwiedzione i wdowców. Do tej pory okres ten należało liczyć od dnia podziału majątku w przypadku rozwodnika lub dnia śmierci współmałżonka w przypadku wdowca. Od stycznia 2019 r. okres pięciu lat liczony jest od dnia nabycia nieruchomości do majątku wspólnego.
Autor artykułu
Artykuł został przygotowany przy współpracy z kancelarią doradztwa podatkowego i prawnego: www.kancelaria-walterowicz.pl.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

24 − = 18