XI edycja konkursu Być Polakiem

Po raz jedenasty zapraszamy dzieci i młodzież pochodzenia polskiego, mieszkających poza granicami Polski, do udziału w konkursie „Być Polakiem”. W roku jubileuszu 40-lecia rejestracji NSZZ Solidarność chcemy
skierować Waszą uwagę na słowo solidarność, które dla Polaków
znaczyło tak wiele, bo było symbolem odpowiedzialności, jedności
i współpracy. Od tamtych wydarzeń minęło wiele lat, zmieniła się
Polska. Czy warto więc mówić o solidarności między Polakami?
Jak myślicie? Napiszcie.
Czy obecnie jest potrzeba, aby być solidarnym z Polską i Polakami żyjącymi w kraju oraz poza jego granicami? Jeśli nie, czy możecie uzasadnić dlaczego? Jeśli tak, czy możecie podać przykłady współczesnych Wam postaw, zachowań i działań, które dowodzą wzajemnej solidarności między Polakami.
Proponujemy jeden temat dla wszystkich grup wiekowych. Chcemy
byście przez Wasze polskie „okulary” spojrzeli na różnie rozumiane i odczuwane relacje solidarności między Polakami.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 8 marca 2020 roku na adres: [email protected]

Szczegółowe informacje dotyczące tej edycji Konkursu znajdują się
w Regulaminie na stronie http://swiatnatak.pl/byc-polakiem-x-2020/. Na
autorów wyróżnionych prac czekają wspaniałe nagrody:
przyjazd do Polski, udział w Gali w Zamku Królewskim, wycieczka „Śladami polskości”.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Jury:
Helena Miziniak, Wiceprzewodnicząca Rady Polonii Świata Joanna Fabisiak, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Marek Machała, Koordynator Generalny

KALENDARIUM XI EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

19.10.2019 r. — Inauguracja w Ambasadzie RP w Dublinie
08.03.2020 r. — Termin nadsyłania prac konkursowych
27.03.2020 r. godz. 19.00 – 29.03.2020 r. godz.13.00 — Obrady Jury Konkursu w Warszawie
24.06.2020 r. — Przyjazdy Laureatów i Wyróżnionych do Warszawy
25.06.2020 r. godz. 14.00 — Gala XI edycji Konkursu, Zamek Królewski w Warszawie
26.06.2020 r. – 30.06.2020 r. — Ewent. wycieczka „Szlakiem Polskości” dla Laureatów i Wyróżnionych w Konkursie
01.07.2020 r. – Wyjazdy Laureatów i Wyróżnionych z Warszawy

REGULAMIN XI EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM” – 2020 r.

I. Postanowienia ogólne:
Konkurs „Być Polakiem” jest realizowany dla głębszego uświadamiania i umacniania tożsamości narodowej oraz rozwoju postaw patriotycznych i społecznych dzieci i młodzieży mieszkającej poza granicami Polski .

§ 1

Cele Konkursu:

  1. Przygotowanie do pełnienia roli „ambasadora polskości” w kraju zamieszkania.
  2. Uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej.
  3. Kształtowanie postaw patriotycznych.
  4. Poznawanie historii Polski splecionej z historią swojej rodziny.
  5. Doskonalenie sprawności języka polskiego.
  6. Ukazanie bogactwa dwukulturowości i dwujęzyczności.

§ 2

Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii, Fundacja „Świat na Tak”.
§ 3

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży polonijnej oraz dzieci Polaków mieszkających poza granicami Polski, w wieku 6-22 lat, pod warunkiem, że są uczniami lub studentami.

§ 4

Tematy Konkursu ustalane są co roku przez Jury. Prace ko nkursowe mogą być wykonane w formie plastycznej, literackiej i filmowej.
II. Warunki uczestnictwa:

§ 5

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie LITERAMI DRUKOWANYMI formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Konkursu: http://swiatnatak.pl/byc-polakiem-
x-2020/.

Prace nadesłane bez kompletnie i wyraźnie wypełnionego formularza nie zostaną zakwalifikowane do oceny przez Jury.

§ 6

Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu Konkursu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów w celu realizacji Konkursu.

§ 7

Podstawowym formalnym kryterium przyjęcia pracy do Konkursu jest jej samodzielne napisanie lub wykonanie. Prace niesamodzielne nie będą oceniane. Przy stosowaniu cytatów należy to odpowiednio zaznaczyć (np. przez zastosowanie cudzysłowu lub kursywy) oraz podać autora i źródło, z których się korzystało.

§ 8

W Konkursie można uczestniczyć wielokrotnie, można być wyróżnianym, jednak laureatem w danej grupie wiekowej można zostać tylko raz.

§ 9

Na daną edycję Konkursu każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.

§ 10

Przekazanie pracy do udziału w Konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że praca nie narusza praw autorskich osób trzecich. Za ewentualne roszczenia wynikające z praw autorskich odpowiada uczestnik Konkursu
§ 11

Kryteria oceny prac:
• zgodność z przesłaniem ideowym Konkursu;
• walory edukacyjne;
• walory artystyczne;
• oryginalność pomysłów;
• zgodność z tematem.
Przy ocenie prac będą brane pod uwagę także:
• zaangażowanie w przygotowanie pracy;
• kreatywność;
• poprawność językowa;
• czas pobytu za granicą Polski.
§ 12

Formy prac konkursowych:
 prace plastyczne w dowolnej technice ewentualnie uzupełnione tekstem.

 prace pisemne w języku polskim np. opowiadanie, reportaż, wywiad, wiersz, pamiętnik, list, esej, opis wydarzeń na podstawie relacji przekazanych przez bliskich, przyjaciół, znajomych lub na podstawie materiałów archiwalnych m.in. prasy polonijnej, reportaży filmowych, itp.;
prace mogą być wzbogacone ilustracjami i zdjęciami, które są własnością autora pracy.
 filmy nakręcone przez uczestników, w polskiej wersji językowej lub zawierające polskie tłumaczenie.

§ 13
Wymagania formalne dotyczące prac konkursowych:
 Wszystkie prace muszą zawierać imię i nazwisko, wiek oraz kraj zamieszkania autora.
 Przyjmowane są wyłącznie prace indywidualne. Przesłane prace zbiorowe nie będą oceniane.
 Prace pisemne (pliki z rozszerzeniem doc., docx.) nie mogą być dłuższe niż 12.000 znaków i przekraczać 6 stron formatu A4, pisanych czcionką 12 pkt. Należy używać polskich znaków.

Można przesyłać prace starannie napisane ręcznie.
 Prace filmowe nie mogą być dłuższe niż 10 minut. Prace te powinny być przesłane w formatach .mov, .avi, .wmv, .mp4. Prace w innych formatach nie będą oceniane.

§ 14

Sposób przesłania prac do Organizatora:
 prace plastyczne WYŁĄCZNIE POCZTĄ na adres Fundacji „Świat na Tak”, Al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 Warszawa, Polska, z dopiskiem na kopercie/paczce: Konkurs „Być Polakiem”. Prace plastyczne przesłane drogą e-mailową nie będą oceniane przez Jury.

 prace pisemne WYŁĄCZNIE na adres e-mailowy: [email protected] z podaniem w temacie maila grupy, imienia i nazwiska, wieku oraz kraju zamieszkania autora i tytułu pracy. Prace pisemne przesłane drogą pocztową nie będą oceniane przez Jury.
 filmy WYŁĄCZNIE za pomocą serwisu WeTransfer.com (adres mailowy:
[email protected]) z podaniem w temacie transferu grupy, imienia i nazwiska, wieku, kraju zamieszkania autora oraz tytułu pracy. Filmy przesłane w inny sposób nie będą oceniane.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *