Konkurs Plastyczny, edycja II 2020: „Ludzi można spostrzec zamykając oczy” – Jan Paweł II na obrazach dzieci

Konkurs Plastyczny edycja II 2020: „Ludzi można spostrzec zamykając oczy” – Jan Paweł II na obrazach dzieci

„Wymagajcie od siebie choćby inni od Was nie wymagali”
Jan Paweł II


Regulamin konkursu dla uczniów szkół polonijnych i przedszkoli we Włoszech

I. Organizatorzy:
Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech

II. Partnerzy:
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach – patronat Konsulat Generalny RP w Mediolanie Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie Sponsorzy

III. Główne założenia konkursu:
Konkurs rozpoczyna się w styczniu 2020 i kończy w maju 2020, w Rzymie.
Temat prac konkursowych nawiązuje do ogłoszonego przez Senat RP 2020 Rokiem św. Jana Pawła II i brzmi:

„Ludzi można spostrzec zamykając oczy” –
Jan Paweł II na obrazach dzieci

IV. Cele konkursu:

 1. Wzmocnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat życia, działalności i twórczości Jana Pawła II.
 2. Wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami polonijnymi.
 3. Rozwijanie wyobraźni u dzieci i młodzieży.
 4. Rozwijanie umiejętności twórczych u dzieci i młodzieży.

V. Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych i uczniów szkół polonijnych we Włoszech.
 2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną.
 3. Konkurs będzie przebiegał w trzech grupach wiekowych:
 • kategoria I: dzieci przedszkolne – temat pracy: Jan Paweł II wśród dzieci
 • kategoria II: 7 – 11 lat – temat pracy: Miłość do drugiego człowieka – jak widzę przesłanie Jana Pawła II skierowane do dzieci.
 • kategoria III: 12 lat i więcej – temat pracy: słowa Jana Pawła II – uczestnik, odwołując się do do wybranych słów lub fragmentów biografii Jana Pawła II, maluje przesłanie papieża.
 1. Format pracy:…A3…………..
 2. Technika wykonania pracy: malarstwo, grafika, rysunek, (płaska, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, modeliny, bibuły, kaszy itp.,).
 3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez uczestnika konkursu.
 4. Każda praca na odwrocie powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa placówki.
 5. Zgłoszenie udziału szkoły lub przedszkola należy przesłać do 31 stycznia 2020 na adres: [email protected]
 6. Do prac plastycznych należy dołączyć kartę uczestnika. Zostanie ona przesłana do szkół i przedszkoli w mailu potwierdzającym zgłoszenie na konkurs.
 7. Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy przesłać do dnia 25 marca 2020 na adres:

Adrianna Jasiewicz, via S.Ambrogio 137/a ; 35010 Trebaseleghe (Pd)

 1. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.
 2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne.
 3. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni i zaproszeni w maju do Rzymu.
 4. O wynikach konkursu Organizator poinformuje drogą elektroniczną do dnia 9 kwietnia 2020.
 5. Koordynatorzy: Justyna Skarżyńska-Sernaglia, Adrianna Joanna Jasiewicz – Szkoła Polonijna w Montebelluna.
 6. Opracowanie projektu: dr Anna Szwarc Zając, Joanna Wesołowska.

VI. Uwagi organizatorów:

 1. Uczestnik składa tylko jedną pracę, szkoła dowolną liczbę prac.
 2. Prac konkursowych nie należy podklejać ani oprawiać.
 3. Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
 4. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania oraz możliwość zmian w regulaminie, o których zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.
 5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r, N. 24, poz. 83);
 6. Uczestnikom konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu nadesłania i publikowania prac.
 7. Zgłaszający nie będący rodzicem/opiekunem prawnym oświadcza, iż posiada zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób zgłaszanych do konkursu oraz jest w posiadaniu oświadczeń o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem osób zgłaszanych do konkursu.
 8. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznacznie rozumiane jako zapoznanie się z regulaminem i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z tym informuję iż:
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

Projekt współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *