Anders NAWA – program stypendialny dla Polonii im. Gen. Andersa

Program stypendialny dla Polonii im. Gen. Wł. Andersa to oferta skierowana do młodzieży polonijnej zainteresowanej podjęciem studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na polskich uczelniach, w trybie stacjonarnym, w języku polskim.

Program przyczynia się do promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych oraz wzmocnienia poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych.

O udział w programie starać się mogą osoby, które posiadają udokumentowane polskie pochodzenie lub Kartę Polaka. Ponadto w naborze na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie mogą wziąć udział również osoby posiadające polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju, które odbywały cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej poza granicami Polski.

W ramach Programu oferowane jest comiesięczne stypendium Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz możliwość odbycia studiów w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia (kierunki medyczne) oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (kierunki artystyczne).

Studia mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do studiów w Polsce (również na warunkach stypendialnych). Celem kursu przygotowawczego jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów.

Wykaz kierunków, poziomów kształcenia, uzyskiwanych tytułów zawodowych, form kształcenia i uczelni prowadzących dany kierunek studiów znajduje się w systemie Pol-on na stronie internetowej: www.polon.nauka.gov.pl. Informacje o kierunkach studiów (ofercie polskich uczelni) są dostępne na stronie: www.wybierzstudia.nauka.gov.pl.

Promocja Języka Polskiego

05.05.2021 – 30.07.2021

Celem Programu jest promocja języka polskiego wraz z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie.

W ramach Programu finansowane będą projekty, działania realizowane w Polsce lub za granicą służące rozpowszechnianiu języka polskiego jako obcego oraz wzmocnieniu jakości jego nauczania.

Szczegółowe informacje: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/promocja-jezyka-polskiego

Letnie kursy NAWA

W roku 2021 program „Letnie kursy języka i kultury polskiej” zmienił nazwę na „Letnie kursy NAWA” i został przekształcony w program instytucjonalny, co dla potencjalnych uczestników kursu oznacza nową formułę postępowania rekrutacyjnego. Zgodnie z nowymi założeniami, rekrutację uczestników będą prowadziły jednostki akredytowane przez NAWA i są to w tym roku:

•             Uniwersytet Śląski, który zorganizuje zdalny kurs dla studentów w dniach od 1 do 22 sierpnia br. (szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: https://www.sjikp.us.edu.pl/pl/letnia-szkola-jezyka-literatury-i-kultury-polskiej/) oraz zdalny kurs dla lektorów-cudzoziemców w tym samym czasie, czyli w dniach 1-22 sierpnia.

•             Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, który zorganizuje zdalny kurs dla studentów w dniach od 3 do 24 lipca br. (szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: https://www.umcs.pl/pl/letni-kurs-nawa-2021,8072.htm)

•             Uniwersytet Łódzki, który zorganizuje zdalny kurs dla studentów w dniach od 2 do 23 sierpnia br. (szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: http://www.sjpdc.uni.lodz.pl/)

Szczegółowe informacje: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/letnie-kursy-nawa

Wszystkie bieżące informacje na temat oferty NAWA dostępne są na stronie agencji oraz w mediach społecznościowych:

Strona: https://nawa.gov.pl/
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *