Konkurs dla dziennikarzy mediów polonijnych w ramach kampanii #KtoTyJesteś

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” ogłasza konkurs dla dziennikarzy polonijnych,
realizowany w ramach 3. edycji kampanii #KtoTyJesteś. Zadaniem uczestników jest stworzenie
materiału, promującego naukę języka polskiego wśród rodziców i młodzieży mieszkających za
granicą. Nieodłącznym tematem pracy powinna być także dwujęzyczność i płynące z niej korzyści.
Konkurs adresowany jest do dziennikarzy z polskich redakcji i mediów polonijnych funkcjonujących
na Litwie, Łotwie, Ukrainie, w Mołdawii, Estonii, Rosji oraz w Czechach. Jego celem jest zachęcenie
dziennikarzy do zaangażowania się w popularyzację i proces wspierania nauki języka polskiego wśród
rodaków mieszkających poza granicami kraju.
Przedmiotem konkursu jest materiał dziennikarski, którego głównym zamysłem jest upowszechnianie
wiedzy o języku polskim oraz promocja dwujęzyczności. Zgłosić można artykuł, materiał wideo, audio
lub infografikę, przygotowaną przez dziennikarza lub zespół redakcyjny. Warunkiem udziału w
konkursie jest opublikowanie materiału na łamach medium, które reprezentuje autor lub autorzy
publikacji.
Dodatkowo punktowane będą publikacje nawiązujące do kampanii #KtoTyJesteś, realizowanej od
2018 roku przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Do konkursu można zgłaszać publikacje,
które powstały w 2021 roku.
Zgłoszenie do konkursu wraz z materiałem dziennikarskim należy przesyłać mailem na adres:
[email protected]. Termin nadsyłania prac upływa 15 listopada 2021 r. Ogłoszenie laureatów
konkursu nastąpi najpóźniej do 30 listopada 2021 r. Wyniki zostaną podane na stronie internetowej
kampanii #KtoTyJesteś oraz na fanpage’u kampanii na Facebooku. Zwycięzcy zostaną również
poinformowani o rozstrzygnięciu konkursu mailowo. Dla zwycięzców przewidziane zostały trzy
nagrody, każda o wartości 2 000 zł.
Szczegóły konkursu, w tym regulamin, oraz więcej informacji o 3. edycji kampanii społecznej

KtoTyJesteś dostępne są na stronie www.ktotyjestes.pl.

Projekt finansowany ze środków KPRM w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2021”.

Regulamin Konkursu

dla dziennikarzy mediów polonijnych działających na terenie Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji,

Ukrainy, Czech i Mołdawii

w ramach 3. edycji kampanii #KtoTyJesteś organizowanej przez Fundację „Pomoc Polakom
na Wschodzie” stanowiącej realizację strategicznych celów „Rządowego programu
współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020”.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu dla dziennikarzy mediów polonijnych działających na terenie Litwy,
  Łotwy, Estonii, Rosji, Ukrainy, Czech i Mołdawii (zwanego dalej „Konkursem”) jest Allegro Sp.
  z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Słowackiego 19a, 01-592 Warszawa, zarejestrowaną
  w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd
  Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego, pod numerem KRS 0000418906, NIP 1132831951 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na zlecenie Fundacji „Pomoc Polakom na
  Wschodzie”, z siedzibą w Warszawie, ul. Jazdów 10A, 00-844 Warszawa, wpisaną do Rejestru
  Stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X nr KRS:
  0000130056, NIP 5262149912 (zwanej dalej „Fundacją”).
 3. Konkurs skierowany jest do dziennikarzy lub osób współpracujących z redakcjami mediów
  polonijnych działającymi na terenie Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Ukrainy, Czech i Mołdawii
  (zwanymi dalej „Uczestnikami”).
 4. Ogłoszenie Konkursu nastąpi 08.10.2021r. Prace konkursowe (zwane dalej „Materiałami
  dziennikarskimi”) można zgłaszać do 15.11.2021 r., do godziny 23:59. Ogłoszenie wyników
  nastąpi do 30.11.2021 r., jednak nie wcześniej niż 23.11.2021 r.
 5. Celem Konkursu jest promocja języka polskiego, zachęcenie rodziców mieszkających
  za granicą do kształcenia dzieci w języku polskim, podkreślenie korzyści wynikających
  ze znajomości języka polskiego, w tym promocja dwujęzyczności (korzyści ekonomiczne,
  rozwojowe i tożsamościowe).
 6. W Konkursie zostaną przyznane trzy nagrody, każda o wartości 2 000 zł (zwane dalej
  „Nagrodami”).

§2

CEL I PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Celem Konkursu jest promocja języka polskiego, zachęcenie rodziców mieszkających
  za granicą do kształcenia dzieci w języku polskim, podkreślenie korzyści wynikających

Projekt finansowany ze środków KPRM w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2021”
ze znajomości języka polskiego, w tym promocja dwujęzyczności (korzyści ekonomiczne,
rozwojowe i tożsamościowe) wśród Polaków mieszkających za granicą – na Litwie, Łotwie,
Ukrainie, w Estonii, Rosji, Mołdawii i w Czechach.

 1. W ramach Konkursu zostaną wybrane Materiały dziennikarskie zgodne z założeniami
  Konkursu, których autorzy otrzymają Nagrodę pieniężną.
 2. Przedmiotem Konkursu jest Materiał dziennikarski w dowolnej formie dziennikarskiej
  autorstwa dziennikarza lub dziennikarzy z redakcji funkcjonujących na Litwie, Łotwie,
  Ukrainie, w Estonii, Rosji, Mołdawii i w Czechach (np. artykuł, materiał wideo, materiał audio,
  infografika), promujący dwujęzyczność wśród Polaków mieszkających za granicą – na Litwie,
  Łotwie, Ukrainie, w Estonii, Rosji, Mołdawii i w Czechach.

§3

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być dziennikarze lub osoby współpracujące z redakcjami
  mediów polonijnych (to znaczy wydawnictwa działające w Internecie lub poza Internetem, w
  tym portale, stacje telewizyjne, rozgłośnie radiowe itp. )działającymi na terenie Litwy, Łotwy,
  Estonii, Rosji, Ukrainy, Czech i Mołdawii.
 2. Uczestnik Konkursu przekazuje Organizatorowi nieodpłatnie licencję niewyłączną do
  Materiałów dziennikarskich, rozpowszechniania oraz dokonywania niezbędnych opracowań,
  skrótów oraz innych modyfikacji materiałów dziennikarskich zgłoszonych w konkursie,
  które Organizator uzna za stosowne i wskazane dla prawidłowej realizacji założeń
  Konkursu. Jednocześnie uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do ich prezentacji w
  nieograniczonym zakresie, terminie i terytorium.
 3. Zgłaszając Materiał dziennikarski do Konkursu Uczestnik Konkursu składa oświadczenie, że
  posiada wyłączne prawa autorskie do Materiału lub stosowne licencje i że zgłoszony utwór
  nie narusza praw osób trzecich; oraz że rozpowszechnienie utworu nie będzie
  prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku przedstawianych osób, o ile Materiał
  będzie zawierał wizerunki osób.
 4. Zgłaszając do Konkursu Materiał dziennikarski, na którym znajdują się wizerunki osób,
  wymaga posiadania przez Uczestnika Konkursu zgody na bezpłatne wykorzystanie
  wizerunku osób w celu upowszechniania wiedzy o języku polskim i dwujęzyczności oraz
  wszelkich czynności związanych z Konkursem w zakresie opisanym w Regulaminie Konkursu
  przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
  danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.).
 5. Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialności wobec Organizatora oraz osób trzecich
  za ewentualne naruszenia praw autorskich i pokrewnych oraz wizerunku osób trzecich oraz
  wszelkie roszczenia wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za
  nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
  pokrewnych.

Projekt finansowany ze środków KPRM w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2021”

§4
ZASADY KONKURSU

 1. Materiał dziennikarski zgłaszany do Konkursu musi być zaadresowany do Polonii i Polaków
  mieszkających na stałe za granicą (na Litwie, Łotwie, Ukrainie, w Estonii, Rosji, Mołdawii
  i w Czechach).
 2. Celem Materiału dziennikarskiego zgłaszanego do Konkursu ma być:
  a. promocja języka polskiego,
  b. zachęcenie rodziców do kształcenia dzieci w języku polskim,
  c. podkreślenie korzyści wynikających ze znajomości języka polskiego, w tym promocja
  dwujęzyczności (korzyści ekonomiczne, rozwojowe i tożsamościowe).
 3. Zgłaszany do Konkursu Materiał dziennikarski musi:
  a. dotyczyć tematyki wskazanej w ustępie powyżej,
  b. być opublikowany na łamach medium, które reprezentuje autor publikacji w 2021
  roku,
 4. Dodatkowo punktowana będzie każda publikacja, która zawiera wzmiankę/ nawiązanie do
  prowadzonej przez FPPnW kampanii (pełna nazwa „3. edycja kampanii #KtoTyJesteś”).
 5. Oceniane będą wyłącznie Materiały dziennikarskie dostarczone w określonej w Regulaminie
  formie:
  a. w przypadku artykułów prasowych – treść artykułu w wersji elektronicznej
  w formacie pdf,
  b. w przypadku artykułów online – treść artykułu w wersji elektronicznej w formacie pdf
  oraz link do opublikowanego materiału,
  c. w przypadku audycji radiowych – wersję elektroniczną w jednym z formatów:
  mp3, wma, wave,
  d. w przypadku programów audiowizualnych – wersję elektroniczną w formacie
  vob i avi.
 6. Wraz z Materiałem dziennikarskim należy przesłać formularz zgłoszenia uczestnictwa
  w Konkursie dostępny w formie elektronicznej w mailingu do redakcji z informacją
  o konkursie oraz na stronie internetowej https://www.ktotyjestes.pl, będący załącznikiem
  nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 7. Prace konkursowe wraz ze wskazanymi w ustępie 4. załącznikami należy przesłać mailem
  na adres mailowy: [email protected].
 8. W opisie pliku przesłanego Materiału dziennikarskiego powinna znajdować się informacja
  o dacie publikacji/emisji, nazwie medium, autorze.
 9. Wysyłając pracę konkursową na adres mailowy [email protected], należy podać również
  w treści maila:
  a. imię i nazwisko autora,
  b. redakcję, którą reprezentuje autor pracy konkursowej,
  c. tytuł pracy konkursowej,
  d. datę i potwierdzenie publikacji zgłaszanej pracy konkursowej (np. link do artykułu,
  wycinek prasowy itd.)

Projekt finansowany ze środków KPRM w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2021”

 1. Warunkiem przyjęcia Materiału dziennikarskiego do Konkursu jest opublikowanie (emisja)
  zgłoszonego Materiału dziennikarskiego w czasie od 01.01.2021 roku do 15.11.2021 r.
  włącznie.
 2. Organizator ma prawo nie przyjąć do Konkursu Materiałów dziennikarskich nie obejmujących
  tematu, naruszających przepisy prawa polskiego lub Unii Europejskiej lub kraju z którego
  pochodzi Uczestnik, sprzeczne z etyką dziennikarską lub dobrymi obyczajami, a także nie
  uwzględnić Materiałów dziennikarskich posiadających wady, np. złą jakość zdjęć czy dźwięku,
  błędy językowe lub gramatyczne lub stylistyczne itp.
 3. Jeden Uczestnik może zgłosić jeden Materiał dziennikarski.
 4. Zgłoszenie Materiału dziennikarskiego może zawierać informacje o kilku jego autorach,
  w takim przypadku Uczestnik Konkursu musi posiadać pełnomocnictwo do występowania
  w imieniu wszystkich pozostałych autorów i na żądanie Organizatora je okazać jako warunek
  przyjęcia Materiału dziennikarskiego do Konkursu.
 5. Materiał dziennikarski może być zgłaszany jedynie w języku polskim.
 6. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie wymaganych danych
  osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w Konkursie.
 7. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 8. Uczestnik przystępując do Konkursu, jako warunek wzięcia udziału w Konkursie, wyrazi
  zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko, reprezentowana redakcja)
  oraz umieszczenie tej informacji w materiałach informacyjnych i promocyjnych 3. edycji
  kampanii #KtoTyJesteś, w tym na stronie internetowej https://www.ktotyjestes.pl/,
  na profilu na Facebooku https://www.facebook.com/KtoTyJestesKampaniaSpoleczna oraz
  w informacjach prasowych do mediów.
 9. Dane osobowe Uczestników i zwycięzców Konkursu będą przetwarzane i używane w celu
  organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz w celach promocyjnych zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z polskimi przepisami dotyczącymi
  ochrony danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia
  27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (dalej jako: „RODO”).
 10. W przypadku, gdy autorem Materiału jest kilka osób, każdy ze współautorów ma obowiązek
  wyrażenia zgody na podanie swoich danych osobowych oraz ich przetwarzanie zgodnie
  z postanowieniami punktów 14,15,16 i 17 niniejszego §4 oraz §8 Regulaminu.
 11. Nadesłanie Materiału dziennikarskiego do Konkursu wymaga złożenia przez Uczestnika
  oświadczenia o zapoznaniu z treścią i akceptacji niniejszego Regulaminu.

§5

WYBÓR LAUREATÓW I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Kandydatów do Nagrody wyłania Kapituła Konkursowa złożona z reprezentantów Fundacji
  „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Projekt finansowany ze środków KPRM w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2021”

 1. Kandydaci wyłaniani są z grona autorów zgłoszonych do Konkursu Materiałów
  dziennikarskich.
 2. Wybór laureatów nastąpi po zakończeniu etapu zgłaszania Materiałów dziennikarskich, czyli
  po 15 listopada 2021 r.
 3. Kapituła Konkursowa wskaże 3 zwycięskie prace w oparciu o następujące kryteria:
  a. uwzględnienie w projekcie celów Konkursu,
  b. interesujące i oryginalne ukazanie tematu,
  c. umieszczenie w publikacji wzmianki / nawiązania do 3. edycji kampanii #KtoTyJesteś.
 4. Ogłoszenie laureatów Konkursu nastąpi najpóźniej do 30 listopada 2021 r., jednak nie
  wcześniej niż 23 listopada 2021 r.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej kampanii #KtoTyJesteś
  (www.ktotyjestes.pl) oraz na fanpage’u kampanii na Facebooku. Zwycięzcy zostaną również
  poinformowani o rozstrzygnięciu konkursu mailowo.
  §6
  NAGRODA
 6. W konkursie przyznane zostaną trzy równorzędne nagrody, każda o wartości 2 000 zł.
 7. Nagrody zostaną wypłacone laureatom Konkursu przez Organizatora w terminie do 30 dni od
  spełnienia wszystkich formalności, na wskazany rachunek bankowy.
 8. W sytuacji, gdy pomimo przyznania Nagrody, zwycięzca Konkursu nie podejmie kontaktu
  z Organizatorem (w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników) lub zrezygnuje z chęci jej
  otrzymania, Organizator uprawniony jest do przekazania Nagrody kolejnemu autorowi
  Materiału dziennikarskiego, który zajął kolejne miejsce w Konkursie.
 9. Organizator dokonuje obliczenia i potrącenia podatku dochodowego oraz wpłaca podatek na
  właściwe konto urzędu skarbowego. Nagrody w Konkursie przyznawane są po potrąceniu
  z ich wartości podatku ryczałtowego od nagród.
 10. Zwycięzca zobowiązuje się przedstawić dane niezbędne Organizatorowi do zgłoszenia
  deklaracji podatkowej od przychodu uzyskanego z tytułu wygranej nagrody. Wydanie
  nagrody nastąpi tylko wtedy, kiedy Organizator będzie w posiadaniu tych danych.

§7
TERMINY

 1. Konkurs zostanie ogłoszony 08.10.2021 r.:
  a. na kanałach własnych 3. edycji kampanii #KtoTyJesteś tj. na stronie www
  (https://www.ktotyjestes.pl) oraz na profilu na Facebooku
  (https://www.facebook.com/KtoTyJestesKampaniaSpoleczna),
  b. za pośrednictwem mailingu do redakcji mediów polonijnych funkcjonujących na
  Litwie, Łotwie, Ukrainie, w Estonii, Rosji, Mołdawii i w Czechach.
 2. Prace konkursowe można zgłaszać w terminie od 08 października do 15 listopada 2021 r. do
  godziny 23:59 na wskazany adres email.
 3. Obrady Kapituły Konkursowej – 16-19.11.2021 r.

Projekt finansowany ze środków KPRM w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2021”

 1. Ogłoszenie laureatów Konkursu – do 30.11.2021 r., jednak nie wcześniej niż 23.11.2021 r. – na
  kanałach własnych kampanii #KtoTyJesteś (https://www.ktotyjestes.pl,
  https://www.facebook.com/KtoTyJestesKampaniaSpoleczna) oraz za pośrednictwem
  wiadomości mailowej.

§8
REKLAMACJE

 1. Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, muszą być sporządzone na piśmie i wysłane
  na adres email [email protected], w terminie do dnia 26 listopada 2021 r.
 2. Każda reklamacja powinna zawierać:
  a. imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację,
  b. dane kontaktowe,
  c. dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Kapitułę Konkursową, która jest jednocześnie Komisją
  reklamacyjną.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję reklamacyjną w ciągu 7 dni roboczych od daty
  otrzymania reklamacji. Uczestnik, który złożył reklamację zostanie powiadomiony o jej
  rozpatrzeniu najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Złożenie reklamacji
  jest warunkiem dochodzenia roszczeń wobec Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje
  data przesłania reklamacji drogą mailową.
  §9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w zakresie związanym
  z realizacją Konkursu jest Organizator.
 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu.
 3. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  w szczególności z polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
  i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako:
  „RODO”).

§10
PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi, z chwilą zgłoszenia do Konkursu, poprzez
  złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej nieodpłatnej i nieograniczonej
  w czasie oraz nieograniczonej terytorialnie, w tym zwłaszcza na terytorium Polski, licencji
  na korzystanie z materiałów przekazanych Organizatorowi w związku z 3. edycją kampanii

Projekt finansowany ze środków KPRM w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2021”

KtoTyJesteś stanowiących utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 6 czerwca 2019 r.; Dz.U. z 2019 r. poz.
1231) w celach promocyjnych i informacyjnych 3. edycji kampanii #KtoTyJesteś, w tym
rozpowszechnianie materiałów poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 1. W zakresie i na zasadach wskazanych w ust. 1 Uczestnik Konkursu udziela również
  Organizatorowi prawa do wykonywania i wykorzystywania oraz do zezwalania na
  wykonywanie i wykorzystywanie zależnych utworów i praw autorskich, w tym prawa do
  jakichkolwiek modyfikacji, opracowań, adaptacji lub zmian nadesłanego Materiału
  dziennikarskiego w celu promocji 3. edycji kampanii #KtoTyJesteś.

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08 października 2021 r. i jest dostępny na Stronie
  internetowej Fundacji.
 2. Zgłaszając się do Konkursu, jako warunek wzięcia w nim udziału, Uczestnik złoży
  oświadczenia o akceptacji zasad Konkursu zawartych w Regulaminie, w tym zgody na
  udzielenie licencji oraz zgód na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w
  Regulaminie.
 3. Zmiany lub uzupełnienia, o których mowa w punkcie 3. będą publikowane na stronie
  internetowej Fundacji.
 4. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Konkursu należy kierować na adres
  [email protected].
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie
  obowiązujące przepisy prawa polskiego. Spory wynikające z Konkursu będą rozstrzygane w
  postępowaniu reklamacyjnym zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Po wyczerpaniu
  postępowania reklamacyjnego właściwe do rozstrzygania sporów będą polskie sądy
  powszechne.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *