16 października 2021. Inauguracja projektu współpracy młodzieży ze szkół polskiej i włoskiej na Polskim Cmentarzu Wojennym w San Lazzaro di Savena.

,,Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej…”
„The past is now – though somewhat far …”
C. K. Norwid


Słoneczny, ciepły jesienny dzień, 16 października 2021 stał się tłem dla pierwszego w historii spotkania
młodzieży polskiej i włoskiej na Polskim Cmentarzu Wojskowym San Lazzaro di Savena w Bolonii.
Pod patronatem Ambasador RP we Włoszech Pani Anny Marii Anders, Jego Ekscelencji Kardynała Matteo
Marii Zuppiego Arcybiskupa Metropolity, Konsul Generalnej RP Pani Adrianny Siennickiej, przy współpracy z
dyrektorką i założycielką Centrum Języka i Kultury „Ideas of Action” Panią Danutą Kulawiak oraz Prezesem
Stowarzyszenia Rodzin Polskich Kombatantów we Włoszech Panem Maurizio Nowakiem odbyło się
spotkanie inaugurujące wyjątkowy projekt, w którym wzięli udział uczniowie szkoły gimnazjalnej Malpighi w
Bolonii z Panią Profesor Danielą Voli oraz uczniami i nauczycielami Szkoły Polskiej im. 2. Korpusu Polskiego
przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w Bolonii.

Swoją obecnością zaszczycił nas Konsul Honorowy Bolonii, adwokat Pasquale Luigi Laurenzano.
Na spotkanie przybyły także polonijne szkoły z północnych regionów Włoch:
Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Padwie przy AIPP, Szkoła Polska Ludoteka Rodzin Polskich w Campiglia dei
Berici (Veneto), Szkoła Polska Ludoteka „Kwiaty polskie” Pontenure, Szkoła Polska w Weronie.
Celem projektu w kolejnych spotkaniach jest odkrywanie naszej wspólnej przeszłości, wspólnych
momentów w historii, wyzwolenia miasta Bolonii, które chcielibyśmy, by pozostały w sercach przyszłych
pokoleń. Głos zabrała córka generała Andersa Ambasador RP Anna Maria Anders następnie Profesor Marco
Patricelli, historyk, znawca Europy XX wieku i II wojny światowej, który w bardzo ciekawy sposób przybliżył
wydarzenia dotyczące walk polskich żołnierzy 2 Korpusu Polskiego pod dowództwem generała Władysława
Andersa. Pięknie opowiedział o czasach zawieruchy wojennej Kardynał Matteo Maria Zuppi, podkreślając
ogromną wagę braterstwa, przyjaźni, bycia ponad wszelkimi podziałami.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania wszyscy wzięli w dłonie zapalone znicze i zanieśli światło na groby tych, dzięki którym możemy teraz żyć w pokoju, budzić się i z uśmiechem rozpoczynać każdy nowy dzień.

Na zakończenie spotkania uczniowie Szkoły Polskiej im. 2. Korpusu Polskiego z Bolonii oprowadzili gości po wystawie z Centrum Informacyjnego Muzeum Pamięci 2. Korpusu Polskiego (https://www.fondazionemm2c.org/pl/il-museo-
memoriale/la-mostra/ udostępnionej przez Konsulat Generalny RP w Mediolanie) z wielką pasją
opowiadając o wydarzeniach sprzed lat. Tym pięknym akcentem zakończyło się pierwsze z wielu,
zaplanowanych na przyszłość, spotkań uczniów szkół polskich i włoskich.


Autor tekstu: Joanna Stanulewicz, Foto: Fausto Branchi,
Nadesłała Iwona Stachera,Kierownik Szkoły Polskiej im. 2. Korpusu Polskiego
Przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w Bolonii.

Versione italiana:

“Il passato è ora – soltanto un po’ più in la …”
„The past is now – though somewhat far …”
C. K. Norwid


Una giornata autunnale calda e soleggiata, il 16 ottobre 2021, ha fatto da sfondo a un primo appuntamento
nella storia dei giovani italo-polacchi al Cimitero Militare Polacco di Bologna.


Esso si è svolto sotto il patrocinio dell’Ambasciatrice di Polonia in Italia, la Signora Anna Maria Anders, Sua
Eccellenza il Cardinale Matteo Maria Zuppi Arcivescovo Metropolita e la Console Generale RP Signora
Adrianna Siennicka.


In collaborazione con la Direttrice e fondatrice del Centro di Lingue e Cultura „Ideas in Action” Signora
Dorota Kulawiak e il Presidente dell’associazione Famiglie Combattenti Polacchi in Italia Maurizio Nowak ha
avuto luogo l’incontro inaugurale di un particolare progetto degli alunni delle scuole medie Malpighi e gli
alunni e insegnanti della Scuola Polacca del 2° Corpo d’Armata Polacco preso Consolato Generale della
Repubblica di Polonia in Milano.


Ci ha onorato con la sua presenza il Console Onorario di Bologna, avv. Pasquale Luigi Laurenzano.


All’incontro sono state invitate anche le scuole polacche delle regioni del nord Italia:
Scuola di Lingua e Cultura Polacca preso Associazione Italo Polacca di Padova,
Scuola Polacca Ludoteca delle Famiglie Polacche di Campiglia dei Berici,
Scuola Polacca Ludoteca „Fiori Polacchi” di Pontenure,
Scuola Polacca di Verona.
L’obiettivo del progetto nei prossimi incontri sarà quello di scoprire il nostro passato comune, i momenti
comuni della storia, la liberazione di Bologna che vorremmo che rimanesse nel cuore delle generazioni
future.


È intervenuta la figlia del generale Anders l’Ambasciatrice della Repubblica di Polonia in Italia Anna Maria
Anders. Il professor Marco Patricelli, storico, esperto dell’Europa del Novecento e della Seconda Guerra
Mondiale ha raccontato in modo molto interessante della storia delle battaglie dei soldati polacchi sotto il
comando del generale Wladyslaw Anders.

Il cardinale Matteo Maria Zuppi ha spiegato magnificamente i tempi dei tumulti. Ha
sottolineato la grande importanza della fratellanza, dell’amicizia, dell’essere al di là di ogni divisione.
Dopo la parte ufficiale dell’incontro, tutti hanno preso in mano delle candele accese e hanno portato
la luce sulle tombe di coloro, grazie ai quali ora possiamo vivere in pace, svegliarci e iniziare ogni
nuovo giorno con il sorriso.


Come ultima parte di questo incontro, gli alunni della Scuola Polacca Scuola del 2° Corpo d’Armata Polacco
di Bolonia, con grande passione, hanno guidato e raccontato particolari agli ospiti della mostra Dal Centro
di Informazioni Museo 2 Corpo d ‘Armata Polacco (https://www.fondazionemm2c.org/pl/il-museo-
memoriale/la-mostra/( messo a disposizione dal Consolato Generale della Repubblica di Polonia a Milano)
Con questo bellissimo accento si è concluso il primo di tanti incontri programmati in futuro tra gli studenti
italiani e polacchi.


Autore del testo: Joanna Stanulewicz, Foto: Fausto Branchi,
Inviato da Iwona Stachera, dirigente della Scuola Polacca 2. Corpo d’Armata Polacco.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *