Dwie królowe zakochane w Polsce we Florencji z Polovers

W piątek 13 stycznia 2023 r. o godzinie 17.00 w sali Borselli prestiżowego Auditorium al Duomo (via de’ Cerretani, 54/R) odbędzie się spotkanie cieszące się dużym zainteresowaniem Konsula Honorowego RP we Florencji Stefano Barlacchi a przedstawione przez Polovers, miłośników Polski.

Okazją do spotkania i poznania się w mieście florenckiej lilli, jest prezentacja  ciekawego tomu „Dwie królowe zakochane w Polsce: Bona Sforza d’Aragona i Maria Kazimiera Sobieska”   (red. Archeoares, Viterbo 2021). Tomu, który zebrał autorytatywny wkład historyczny niektórych uczestników międzynarodowej konferencji, aby zaprezentować projekt „Polovers” w Papieskim Muzeum Świętego Domu w Loreto podczas pandemii, 8 maja dwa lata temu.

Publikacja ta poświęcona została dwóm kobietom, „dwóm kobietom, które swoją osobowością znacząco wpłynęły na życie narodu polskiego”, jak przypomniał przy tej okazji Delegat Papieski i Prałat Świętego Domu Loretańskiego bp Fabio Dal Cin.

„Kobiety silne i kulturalne – czytamy w przedmowie tomu – odważne żony, troskliwe matki, obdarzone silną wrażliwością religijną, ale i władczynie swoich czasów z nowoczesną wizją, niemal jak europejscy dyplomaci ante litteram”, żyły w czasach wspaniałości Leonarda da Vinci, ale i  dramatycznych oraz krwawych, które zakończyły się bitwą pod Wiedniem.

Dwie wyjątkowe kobiety, tak jak i redaktorki tomu: Francesca Ceci, archeolog i badaczka historyczna Muzeów Kapitolińskich oraz Cristina Gorajski Visconti, Konsul Honorowy RP w Ankonie, która niedawno obchodziła pierwsze 10 lat swojego mandatu. Zebrały one prace wybitnych uczonych włoskich i polskich, które skupiły się na niektórych aspektach podkreślających silny związek, a nawet głęboką przyjaźń i miłość, serdeczne stosunki, trwałe relacje, które łączą Włochy i Polskę od wieków.

To właśnie one zabiorą głos podczas spotkania, w towarzystwie kuratorów i animatorów projektu, Anny Traczewskiej i Mauro Radici, za pośrednictwem platformy internetowej polovers.it, która jest bazą wypraw Polovers w  życiu realnym do Rzymu, Krakowa i w regionie Marche.

Badania są promowane i patronowane przez polską dyplomację w regionie Marche i we Włoszech wraz z Instytutem Kultury Włoskiej w Krakowie, Instytutem Polskim w Rzymie i Polską Akademią Nauk w Rzymie. Przekazują one historię, kulisy i niepublikowane odkrycia wynikające z badań pasjonatów, pracowników naukowych z uniwersytetów w Rzymie, Bari, Krakowie, Lublinie i Warszawie – prezentując także ciekawe odniesienia do działalności ważnych polskich artystów we Włoszech, których dzieła można oglądać do dziś w Rzymie a nawet całym Lacjum.

Oprócz rekonesansu multimedialnego, który pozwoli zapoznać się z realizowanymi i planowanymi działaniami, prawdziwą perełką zarezerwowaną dla tych, którzy wezmą udział w tej wyjątkowej edycji Polovers Days 2023, będzie prezentacja kilku zachwycających dzieł sztuki, które należą do florenckiego dziedzictwa kulturowego i nawiązują do rodziny królewskiej Sobieskich. Polovers obiecują, że wkrótce staną się częścią prywatnej internetowej kolekcji dwóch królowych.

Jak widać, dobre stosunki, które sprzyjają dialogowi międzykulturowemu poprzez wzmacnianie jego różnych form wyrazu, znajdują się w centrum pracy Polovers, a to wydarzenie, dzięki zaproszeniu konsula Barlacchi, właśnie w mieście, które od lat oklaskuje wyartykułowaną i owocną działalność Romualdo del Bianco, stanowi podstawę do budowania nowych, ekscytujących relacji.

Wstęp jest bezpłatny do wyczerpania miejsc – Rsvp do 12 stycznia [email protected], wszelkie informacje na www.polovers.it


Due Regine innamorate di Polonia a Firenze, con i Polovers. 

Venerdì 13 gennaio 2023 alle ore 17.00 la sala Borselli del prestigioso Auditorium al Duomo (via de’ Cerretani, 54/R) ospiterà un incontro di sicuro interesse voluto dal Console Onorario di Polonia in Firenze Stefano Barlacchi e animato dai Polovers, gli innamorati di Polonia

L’occasione di incontro e conoscenza è offerta dalla presentazione nella città del Giglio dell’interessante Due Regine innamorate di Polonia: Bona Sforza d’Aragona e Maria Casimira Sobieska (Ed. Archeoares, Viterbo 2021), un volume che raccoglie gli autorevoli contributi storici di alcuni dei partecipanti alla conferenza internazionale di presentazione del progetto “Polovers” presso il museo Pontificio della Santa Casa di Loreto in piena pandemia, l’8 maggio di due anni fa . 

Il lavoro è dedicato a due donne, “due donne che hanno influito con la loro personalità in maniera significativa nella vita del popolo polacco”, come ricordò in tale occasione il Delegato Pontificio e Vescovo Prelato della Santa Casa di Loreto Mons. Fabio Dal Cin

“Donne forti e colte, – si legge nella prefazione del volume – mogli coraggiose, madri premurose, dotate di forte sensibilità religiosa, ma anche governanti del proprio tempo con una visione moderna, quasi da diplomatiche europee ante litteram”, condivisero tanto i tempi magnifici di Leonardo da Vinci che quelli drammatici e cruenti sfociati nella Battaglia di Vienna. 

Due donne speciali quindi, come le curatrici del volume. Francesca Ceci archeologa e ricercatrice storica dei Musei Capitolini e Cristina GorajskiVisconti Console Onorario di Polonia in Ancona che ha recentemente festeggiato i primi 10 anni di mandato, hanno raccolto i contributi di illustri studiosi italiani e polacchi, incentrati su alcuni aspetti che mettono in rilievo lo stretto rapporto o meglio l’amicizia e l’amore profondi, i cordiali rapporti, le solide relazioni che legano da secoli Italia e Polonia. 

Saranno proprio loro ad intervenire durante l’incontro, coadiuvate da Anna Traczewska e Mauro Radici, curatori e animatori del progetto attraverso la piattaforma web polovers.it che fa da base alle incursioni dei Polovers nella vita reale, fra Roma, Cracovia e le Marche. 

La ricerca è promossa e patrocinata dalla diplomazia polacca nelle Marche e in Italia insieme all’Istituto Italiano di Cultura a Cracovia, all’Istituto Polacco di Roma e all’Accademia Polacca delle Scienze di Roma. Svela le storie, i retroscena e le scoperte inedite frutto delle ricerche di studiosi appassionati, accademici provenienti dalle università di Roma, Bari, Cracovia, Lublino e Varsavia – presentando anche alcuni interessanti accenni all’attività di importanti artisti polacchi in Italia, le cui opere sono ancora oggi testimoniate a Roma e nel Lazio. 

Oltre a una ricognizione multimediale che consentirà di conoscere le attività condotte e quelle in programma, la vera chicca riservata a chi parteciperà a questa pre-edizione dei Polovers Days 2023 sarà la presentazione di alcune mirabili opere d’arte che appartengono al patrimonio culturale fiorentino e che rimandano alla famiglia reale Sobieski. I Polovers promettono che entreranno presto a far parte della collezione privata online delle due regine. 

Insomma, le buone relazioni che favoriscono il dialogo interculturale valorizzandone le diverse espressioni sono al centro dell’operato dei Polovers e questo evento grazie all’invito del Console Barlacchi proprio nella città che da anni plaude all’articolata e feconda attività della Fondazione Romualdo del Bianco, pone le basi per costruirne di nuove ed entusiasmanti. 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti – Rsvp entro il 12 gennaio [email protected] e info su www.polovers.it
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *