Przegląd prasy tygodniowej

Ekonomia: krótka analiza polskiej gospodarski(FondiOnLine.it, 27/06/2012)

“/…/ Nel 2011, il tasso di crescita dell’economia si è attestato al 4,3%, il terzo più elevato rilevato all’interno dell’Unione Europea./…/

          W 2011 r. zarejestrowano wzrost gospodarki na poziomie 4,3%, trzeci najwyższy w Unii europejskiej

Quella polacca è una delle economie meno aperte dell’UE: le esportazioni corrispondono al 40% del Pil, un dato sensibilmente inferiore a quello dei suoi vicini comunitari./…/

bandiere

fot.ec.europa.eu

          Polska gospodarka jest jedną z najmniej otwartych w UE: eksport wynosi 40% PKB, zdecydowanie niższy od sąsiadujących członków Unii

Nonostante i buoni risultati fin qui conseguiti, il futuro appare meno roseo. Le previsioni messe a punto dall’Istituto Statistico Europeo (Eurostat) indicano una crescita del 2,7% per l’anno in corso e del 2,6% per il 2013. /…/

          Pomimo dobrych wyników osiągniętych do tej pory, przyszłość przedstawia się mniej różowo. Prognozy opracowane przez Eurostat wskazują na 2,7% -y tegoroczny wzrost gospodarczy i 2,6%-y wzrost w 2013r.

A dispetto della rapida crescita degli ultimi anni, il Pil pro-capite si posiziona al di sotto della media europea. Con 16.000 euro nel 2011, il dato è del 40% più basso rispetto ai paesi occidentali, ma il gap cresce fino al 60% in termini reali. /…/

          W przeciwieństwie do szybkiego wzrostu w ostatnich latach, PKB na osobę plasuje się poniżej średniej europejskiej. 16tys euro w 2011r. to o 40% niższy od tego w krajach zachodnich, ale różnica wzrosta do 60% w ujęciu realnym.

 I lavoratori polacchi guadagnano in media il 47% in meno della media europea./…/

          Polscy pracownicy zarabiają średnio o 47% mniej od średniej europejskiej

Lo Zloty sta attraversando un momento difficile./…/”

          Złoty przechodzi trudny okres.

 

Kultura: Festiwal w Rawennie

“Il fascino che da sempre abita la musica delle terre di confine e quel senso di mistero che sanno evocare le sonorità dell’Est europeo, tra Ungheria, Boemia e Polonia, si riversano nel concerto che venerdì 29 giugno Ravenna Festival propone ai Chiostri della Biblioteca Classense (informazione.it, 28/06/2012)

          Urok, który od zawsze towarzyszył muzyce pogranicza i to poczucie tejemnicy, która przywołuje dźwięki Wschodniej Europy, Węgier, Czech i Polski, przekładają się na koncert, w piątek 29 czerwca na Festiwalu w Rawennie w krużgankach Biblioteki Classense
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *