Polska Szkoła Internetowa dla dzieci za granicą

Ministerstwo Edukacji Narodowej umożliwiło dzieciom obywateli polskich, przebywających poza terytorium kraju, bezplatną edukację w tzw. nauczaniu domowym.

Wedlug zalożeń nauczania domowego, rodzic staje się nauczycielem swojego dziecka. Rezultatem tej nauki jest zdanie egzaminu klasyfikacyjnego, odbywającego się raz w roku.

alfa omega

O nas:

Zadaniem platformy edukacyjnej jest wsparcie rodziców oraz ich dzieci przebywających za granicą w realizowaniu podstawy programowej obowiązujacej w Polsce. Warunkiem niezbędnym do skorzystania z tej formy edukacji jest spełnienie określonych wymagań.

Glównym czynnikiem decydujacym o przyjęciu dziecka do szkoły jest fakt, iż musi posiadać ono polskie obywatelstwo (numer pesel). Do dokumentów które należy przedstawić przed podjęciem nauki należy także opinia poradni psychologiczno pedagogicznej.

Polska Szkoła Internetowa zapewnia kompleksową obsługę w tym zakresie, tak aby ulatwic rodzicom podjęcie nauki. Platforma prowadzi własną poradnię, która przeprowadzi niezbędne badanie, a co najważniejsze bez koniecznosci przyjazdu dziecka do Polski.

Opinia poradni dotyczy rozwoju psychomotorycznego dziecka i określa do której klasy bedzie ono uczęszczać.

 plakat Polska Szkoła Internetowa

 Nauka w szkole:

Nauka rozpoczyna się od 1 wrzesnia i odbywa się w cyklu 32-35 tygodni. W tym czasie dziecko przyswaja podany (tygodniowy) zakres materiału z danego przedmiotu. Każdy tydzień zawiera instrukcje dla rodzica i test mający na celu sprawdzenie opanowanego przez dziecko materiału. Instrukcja zawiera ciąg poleceń jakie rodzic musi wykonać wraz z dzieckiem. Umieszczone są tam w kolejności pytania, jakie należy zadać, aby dziecko samodzielnie dochodziło do rozwiązania tematu, jak również zestaw ćwiczeń, które należy wykonać aby utrwalić zdobytą wiedzę. Każdy tydzień zakończony jest testem sprawdzającym.

Po rozwiązaniu jest on sprawdzany i oceniany przez nauczyciela. Nauczyciel opisuje test, a w przypadku błędów w rozwiązaniach, wyda zalecenia na co zwrócić uwagę. Za każdy test dziecko otrzymuje ocenę, która zapisana jest w odpowiedniej zakładce panelu. W ten sposób rodzicie mogą monitorować postępy swojej pociechy w nauce.

W przypadku problemów z którakolwiek częscią materiału, zawsze można zwrócić się o pomoc do nauczyciela. Udzieli on wyjaśnieć e-mailowo lub za pośrednictwem skype.

Egzaminy klasyfikacyjne:

Egzaminy końcowe odbywają się w czerwcu w Wielkiej Brytanii, Holandii, Irlandii, a w roku szkolnym 2014/2015 także we Włoszech” . W przypadku, gdy nie ma możliwości dotarcia na egzamin w podanym terminie, istnieje możliwość przystąpienia do niego w pózniejszym czasie, lecz maksymalnie do 20 sierpnia. W tym przypadku odbywać się on bedzie na terenie Polski, w miejscu i czasie uzgodnionym ze Szkołą. Po zdaniu egzaminu dziecko otrzymuje promocję do kolejnej klasy oraz świadectwo MEN.

Podręczniki:

Nauka w Polskiej Szkole Internetowej jest bezpłatna, jednak by móc w pełni realizować program nauczania niezbędny jest zakup podręczników. Możliwy jest on również za pośrednictwem platformy edukacyjnej.

Zalety nauki on-line:

Ten system edukacji ma niewątpliwie wiele zalet, o czym przekonali się rodzice dzieci uczęszczających do naszej szkoły. Nauka on-line pozwala realizować materiał w dowolnym czasie i miejscu. Materiały i pomoce dydaktyczne zostały opracowane tak, aby dzieci w łatwy i szybki sposób mogły przyswoić zadany temat. Dużą rolę, szczególnie w przypadku młodszych dzieci będzie odgrywała pomoc rodziców. To ich zadaniem przez najbliższy rok będzie kierowanie edukacją dziecka tak, aby dzięki systematyczności i konsekwencji mogło robić znaczące postępy w nauce.

Kontakt:

CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI „ALFA I OMEGA”

15-756 Białystok ul. Swobodna 9/24

Tel: +48 534 637 952

E-mail: [email protected]
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *