Vittorio Gaeta: „Katolik w Polsce czuje się zawsze jak w domu”

Zapraszamy na rozmowę z Vittorio Gaetą z Lecco, autorem książki „Świt przyszłości. Nauczanie Jana Pawła II skierowane do młodzieży” wydanej z okazji tegorocznych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Wywiad został przeprowadzony w języku włoskim, pod którym znajdziecie polskie tłumaczenie.

 

Vittorio, raccontaci di cosa parla il tuo ultimo libro “L’alba del futuro. Gli insegnamenti di Giovanni Paolo II ai giovani”?

Vittorio, powiedz nam o czym opowiada twoja ostatnia książka „Świt przyszłości. Nauczanie Jana Pawła II skierowane do młodzieży” ?

Parla della pastorale giovanile del suo pontificato, una parte importantissima, forse la più importante. Papa Wojtyla faceva da scudo ai giovani: li difendeva dai falsi profeti, di cui pieno è il mondo di oggi, dalla mentalità edonistica, dal vuoto di valori, dalla tentazione di ricorrere alla droga. Per condurli al vero bene e alla felicità che ne consegue.

– Opowiada o  duszpasterstwie młodzieży, to bardzo ważna część jego pontyfikatu, być może najważniejsza. Papież Wojtyła był tarczą dla młodych: bronił ich przed fałszywymi prorokami, których dzisiejszy świat jest pełen, od mentalności hedonistycznej, od braku wartości, od pokusy uciekania się do narkotyków. Po to, aby poprowadzić młodzież do prawdziwego dobra i szczęścia, które z niego wypływa.

Perché secondo te è così importante ricordare spesso ai giovani le parole di Giovanni Paolo II? Quali valori, consigli di vita il papa voleva trasmettere ai ragazzi di oggi?

– Dlaczego według ciebie tak istotne jest przypominanie słów Jana Pawła II młodym ludziom? Jakie wartości, porady życiowe papież chciał przekazać dzisiejszej młodzieży?

Giovanni Paolo II aveva un amore smisurato per i giovani, perchè li vedeva quali innocenti vittime predestinate di un mondo che tende ad andare in senso contrario alla verità di Cristo. Ma in loro vedeva anche la speranza di un futuro migliore, tutto da costruire. Per esempio diceva ai giovani di crescere e maturare tra la famiglia, la scuola e la parrocchia. Solo in quell’ambito si è sicuri di evitare cattive compagnie e falsi maestri, nel momento di vita di massima vulnerabilità.

– Jan Paweł II kierował się nieograniczoną miłością do młodych ludzi, ponieważ widział w nich niewinne ofiary świata, który zmierza w odwrotnym kierunku niż prawda Chrystusa. Ale widział w nich także nadzieję na lepszą przyszłość, którą muszą zbudować. Na przykład mówił młodym ludziom żeby dorastali i dojrzewali w rodzinie, w szkole i w swojej parafii. Tylko w takim środowisku mogą być pewni, że unikną złego towarzystwa i fałszywych nauczycieli, w najbardziej wrażliwym okresie ich życia.

Nella vita insegni materie giuridiche ed economiche, cosa ti ha portato a scrivere sulla fede e sull’insegnamento del papa polacco?

– Jesteś nauczycielem prawa i ekonomii, co cię skłoniło, aby pisać na temat wiary i nauk polskiego papieża?

Ma ho la passione per la storia contemporanea e da amatore della storia affermo che il papa polacco è stato il più grande personaggio storico dell’epoca contemporanea. E non solo.

– Jestem pasjonatem historii współczesnej i właśnie jako miłośnik historii uważam, że polski papież był największą postacią historyczną współczesnej epoki. I nie tylko.

Vittorio Gaeta ze swoimi uczniami w klasie

Vittorio Gaeta ze swoimi uczniami w klasie

E’ il tuo secondo libro dedicato a papa Wojtyla, il primo “Il romanzo più grande” (2013) è stato un racconto biografico, vero? Hai conosciuto personalmente Giovanni Paolo II? Che ricordi hai di quel tempo?

– To twoja druga książka zadedykowana papieżowi Wojtyle, pierwsza “Największa powieść” (2013) to opowiadanie biograficzne, prawda? Poznałeś osobiście Jana Pawła II? Jak wspominasz tamte czasy?

Sì, si tratta di una biografia della vita polacca, dalla nascita all’elezione, cioè come si è formato il personaggio più grande del secolo scorso. Non l’ho mai conosciuto purtroppo, ma ricordo tutto di quei 27 anni e mezzo, che hanno coinciso con la mia giovinezza. Su tutto la nitida convinzione di quanto incidesse nella storia, prima contro il comunismo, poi contro il consumismo e la difesa dei giovani. Inoltre quel modo di pregare che lo rendeva unico e ne rivelava la santità.

– Tak, to biografia jego życia w Polsce, od dnia urodzin do wyboru na papieża, tzn. jak kształtowła się największa postać ubiegłego stulecia. Nigdy go nie poznałem, niestety, ale pamiętam wszystko z tych 27 i pół lat, które zbiegły się z latami mojej młodości. Przede wszystkim przekonanie jak ważną rolę odegrał w historii, najpierw przeciw komunizmowi, a potem przeciw konsumpcjonizmowi i w obronie młodzieży. Poza tym ten sposób modlenia się, który czynił go wyjątkowym i wyjawiał świętość.

Parteciperai alle Giornate Mondiali della Gioventù a Cracovia a luglio?

– Weźmiesz udział w Światowych Dniach Młodzieży w lipcu w Krakowie?

Sì certo, almeno se trovo da dormire. Sarò impegnato a promuovere il libro che sta uscendo anche in lingua polacca con un editore di Cracovia.

– Tak, oczywiście, jeśli tylko znajdę nocleg. Będę zajęty promocją książki, która będzie opublikowana również w języku polskim przez wydawnictwo z Krakowa.

Vedi qualche differenza nell’approccio verso i giovani tra papa Francesco e  papa Giovanni Paolo II? Cos’è cambiato in questi anni?

– Widzisz jakieś różnice pomiędzy papieżem Franciszkiem i papieżem Janem Pawłem II w podejściu do młodych ludzi? Co się zmieniło na przestrzeni lat?

Francesco ha ereditato da Giovanni Paolo II la gioventù che lui ha plasmato. Inoltre si è trovato in eredità le Giornate Mondiali della Gioventù, uno strumento formidabile di mobilitazione dei giovani che ha inventato Giovanni Paolo II. Francesco può proseguire su un cammino già tracciato e ne farà tesoro, magari moltiplicandone i frutti. Del resto anche a Francesco si riconoscono doti da contatto non comuni. Saprà come valorizzare l’immensa eredità che papa Wojtyla gli ha lasciato in materia di magistero sui giovani. Non vedo un approccio diverso sostanzialmente tra Giovanni Paolo II e Francesco, diverso è il modo in cui i mass media interpretano il pontificato attuale, rispetto agli altri, ma il messaggio rivolto ai giovani è lo stesso.

– Franciszek odziedziczył po Janie Pawle II młodzież, którą on ukształtował. Ponadto odziedziczył Światowe Dni Młodzieży, potężne narzędzie mobilizujące młodzież, które wymyślił Jan Paweł II. Franciszek może kontynuować podróż już tak wyznaczoną drogą i ją doceni, być może odnosząc podwójne korzyści. Zresztą Franciszek również słynie z niezwykłych sposobów kontaktowania się. Będzie wiedział jak docenić wartość ogromnej spuścizny, którą pozostawił mu papież Wojtyła w kwestii nauczania młodzieży. Nie widzę innego znaczącego podejścia pomiędzy Janem Pawłem II i Franciszkiem, natomiast różni się sposób w jaki media interpretują aktualny pontyfikat w stosunku do poprzednich, ale przekaz skierowany do młodych ludzi jest ten sam.

Sei mai stato in Polonia prima? Come vedi il popolo polacco e la Polonia dopo anni di grande trasformazione socio-politica del paese?

– Byłeś wcześniej w Polsce? Jak oceniasz Polaków i Polskę po latach wielkiej transformacji społeczno-politycznej kraju?

In Polonia vado da 11 anni 2 o 3 volte l’anno. Ho una stima naturale di questo popolo, il quale si è reso protagonista di una rivoluzione pacifica che non ha precedenti. Vedo in Polonia ancora custoditi dei valori fondamentali che l’occidente sembra aver dimenticato. Un cattolico in Polonia si sente sempre a casa. 

– Do Polski jeżdżę od 11 lat po 2-3 razy w roku.  Żywię naturalny szacunek dla Polaków, ludzi którzy stali się bohaterami pokojowej rewolucji bez precedensu. Dostrzegam, że w Polsce wciąż utrzymywane są podstawowe wartości, jakby zapomniane na Zachodzie. Katolik w Polsce czuje się zawsze jak w domu.

VittorioGaeta_ksiazka_Polacy_we-Wloszech

.

Korespondencja z Lombardii: Agnieszka B. Gorzkowska, autorka bloga WloskiCafe

 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *