Papież Franciszek odwiedził Auschwitz

W piątek rano Papież odwiedził były niemiecki obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. Papież Franciszek przeszedł przez bramę z napisem „Arbeit macht frei”, podobnie jak robili to podczas wizyt w tym miejscu jego poprzednicy: Benedykt XVI i Jan Paweł II. Papiez Franciszek zapalił świecę i modlił się przed Ścianą Straceń.

Oœwiêcim, 29.07.2016. Papie¿ Franciszek opuszcza by³y niemiecki, nazistowski obóz zag³ady Auschwitz I, 29 bm. W Auschwitz I Ojciec Œwiêty spotka³ siê z 12 by³ymi wiêŸniami obozu, zapali³ œwiecê i modli³ siê przy Œcianie Œmierci. Papie¿ Franciszek bêdzie przebywa³ w Polsce do 31 lipca, bior¹c udzia³ w odbywaj¹cych siê w tym czasie XXXI Œwiatowych Dniach M³odzie¿y. (cat) PAP/Pawe³ Supernak

Foto: PAP Pawel Supernak/Archiwum Ambasady RP w Rzymie

Papiez Franciszek, tuż za bramą wejściową do b. obozu Auschwitz I, zatrzymał się i usiadł na ławce, by modlić się w samotności.

Następnie Ojciec Święty wspólnie z premier Beatą Szydło weszli na dziedziniec bloku 11. Tam witał się i rozmawiał z kilkunastoma byłymi więźniami obozu.

 

Wiecej na stronie: Ambasady RP w Rzymie
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.