Transfer zasiłku do Polski

Jeżeli straciłeś pracę w jednym z krajów Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, możesz starać się o zasiłek dla osób bezrobotnych na warunkach i w wysokościach obowiązujących w tym państwie. Jeśli zostanie Ci przyznany, po czterech tygodniach możesz go transferować do Polski. Oznacza to, że otrzymując świadczenia uzyskane za granicą, możesz przebywać w Polsce i tu szukać nowej pracy. Jak to zrobić?

W pierwszej kolejności po utracie zatrudnienia powinieneś udać się do instytucji zajmującej się osobami bezrobotnymi w kraju, w którym pracowałeś1. Tam należy złożyć wniosek o zasiłek dla osób bezrobotnych. Jeżeli zostanie on rozpatrzony pozytywnie i otrzymasz świadczenia, w tej samej instytucji możesz złożyć wniosek o transfer zasiłku do Polski. Pamiętaj, że od tego momentu powinieneś być do dyspozycji zagranicznego urzędu minimum cztery tygodnie. Jeżeli ten warunek zostanie spełniony, nic nie powinno stać na przeszkodzie, aby transferować świadczenia do Polski.

Kolejnym krokiem jest pozyskanie w instytucji zajmującej się osobami bezrobotnymi dokumentu U2, który jest poświadczeniem dla polskiego urzędu pracy, że dostałeś za granicą zgodę na transfer zasiłku. Jeżeli wrócisz do Polski bez tego dokumentu, możesz straci

świadczenia otrzymane w kraju ostatniego zatrudnienia. Oczywiście właściwy wojewódzki urząd pracy, który otrzymuje dokumenty osób starających się o transfer zasiłku, może wystąpić do instytucji zagranicznej o wydanie dokumentu U2 w Twoim imieniu (tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy dochowałeś obowiązku zgłoszenia za granicą transferu zasiłku i otrzymałeś zgodę), ale w większości przypadków nie udaje się otrzymać tego dokumentu, a jedynie informację, że transfer zasiłku nie jest możliwy. W takiej sytuacji przepadają wszystkie świadczenia nabyte w kraju ostatniego zatrudnienia. Bardzo często też osoba, która składa wniosek o transfer zasiłku do Polski, zostaje poinformowana w instytucji zagranicznej, że U2 zostanie wysłane pocztą lub otrzymuje jakiś dokument „zastępczy”. Pamiętaj, że dokument U2 nie ma żadnych zamienników.

Przyjmijmy, że jako osoba zainteresowana transferem zasiłku zgłosiłeś taką chęć w instytucji zagranicznej i otrzymałeś dokument U2, potwierdzający prawo do transferu. Wówczas po powrocie do Polski rejestrujesz się jako osoba poszukująca pracy w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zameldowania. Zgłaszasz urzędnikowi transfer zasiłku, jednocześnie przedkładając dokument U2. Na rejestrację w powiatowym urzędzie pracy masz tylko 7 dni (ostateczna data jest napisana na U2). Przypominamy, że rejestracji nie można dokonać w wojewódzkim urzędzie pracy, jak często informują polskich obywateli urzędnicy zagranicznych instytucji. Instytucjami właściwymi do rejestrowania osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Polsce są PUP-y.

W kolejnym kroku PUP przesyła Twoje dokumenty do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy. Ten po otrzymaniu informacji o dochowaniu przez Ciebie wszystkich formalności niezwłocznie informuje zagraniczną instytucję o tym, że jesteś osobą poszukującą pracy w Polsce. Mając taką wiedzę, zagraniczna instytucja przelewa pierwsze pieniądze na Twoje konto.

Warto pamiętać, że zasiłek jest przelewany na zagraniczny rachunek bankowy w zagranicznej walucie. Nie ma możliwości, żeby zagraniczna instytucja przelewała zasiłek na polskie konto, dlatego przed wyjazdem do Polski upewnij się, że na wniosku o transfer podałeś właściwy rachunek bankowy. Trzeba też podkreślić, że polskie urzędy nie znają wysokości pobieranego przez Ciebie zasiłku zagranicznego. Informacja ta pozostaje pomiędzy Tobą a instytucją zagraniczną.

Zasiłek będzie transferowany do Polski na okres minimum trzech miesięcy z opcją przedłużenia do sześciu miesięcy (w niektórych przypadkach urzędy zagraniczne zgadzają się wydłużyć transfer zasiłku nawet o więcej niż sześć miesięcy, nie jest to jednak częsta praktyka)2. Aby po trzech miesiącach uzyskać prawo do przedłużenia okresu transferu, skontaktuj się z instytucją zagraniczną i złóż w niej odpowiedni wniosek, który uzasadnij np. trudną sytuacją materialną. Jeżeli instytucja zagraniczna przychyli się do prośby, uzyskasz prawo do dalszego transferu świadczeń. Oczywiście po okresie transferu zawsze możesz wrócić do kraju, z którego otrzymywałeś zasiłek i dalej pobierać go na miejscu. Warunkiem jest posiadanie prawa do zasiłku oraz zgłoszenie się w odpowiednim terminie do instytucji zagranicznej zajmującej się bezrobotnymi (najpóźniej jest to ostatni dzień, do którego został przyznany transfer zasiłku). Warto zaznaczyć, że możesz przerwać transfer zasiłku do Polski w każdej chwili i wrócić za granicę, gdzie będziesz kontynuował pobieranie świadczenia.

A co z ubezpieczeniem? Transferując zasiłek do Polski, masz status osoby bezrobotnej w kraju, z którego pobierasz zasiłek. Oznacza to, że podlegasz ubezpieczeniu w kraju pobierania zasiłku i tam powinieneś starać się o informacje odnośnie ubezpieczenia. Przed wyjazdem do Polski upewnij się, w jakim zakresie jesteś ubezpieczony oraz na jakiej zasadzie możesz korzystać z ubezpieczenia w Polsce. Musisz oczywiście posiada

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, na podstawie której będziesz mógł np. pójść do lekarza.

Transferując zasiłek z zagranicy, w Polsce masz status osoby poszukującej pracy, czyli nie jesteś tu objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Dodatkowo transferując zasiłek nie możesz się zarejestrować w Polsce jako osoba bezrobotna, tak aby nabyć polskie ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ nie można mieć statusu osoby bezrobotnej w dwóch lub więcej krajach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii.

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Ważne:

  • Możesz transferować zasiłek z krajów UE/EOG lub Szwajcarii do Polski.

  • Przed transferem zasiłku do Polski musisz być przynajmniej cztery tygodnie do dyspozycji zagranicznej instytucji zajmującej się osobami bezrobotnymi.

  • Przed powrotem do Polski upewnij się, że masz ze sobą dokument U2.

  • W Polsce zarejestruj się jako osoba poszukująca pracy w ciągu 7 dni od przyjazdu (ostateczna data znajduje się na dokumencie U2).

  • Zasiłek z zagranicy przelewany jest na zagraniczne konto, więc nie możesz go zamknąć przed powrotem do Polski.

  • Transfer zasiłku z zagranicy trwa 3 miesiące, a jeżeli chcesz go przedłużyć do 6 miesięcy, musisz złożyć odpowiedni wniosek w instytucji zagranicznej.

  • Ubezpieczenie zdrowotne jest na warunkach kraju, z którego transferujesz zasiłek.

  • Po zakończeniu transferu zasiłku do Polski możesz wrócić do kraju, w którym uzyskałeś prawo do świadczenia i tam kontynuować jego pobieranie.

1 We Włoszech jest to INPS.

2 Na długość transferu ma również wpływ długość okresu, w którym w danym kraju osobie bezrobotnej przysługuje prawo do zasiłku.

 

Informacje: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *