Orędzia Papieża Franciszka na 51. Światowy Dzień Pokoju 2018 r.

Poniżej publikujemy orędzia w różnych językach Papieża Franciszka na 51. Światowy Dzień Pokoju 2018 r.: 

j. polski

Pokój wszystkim ludziom i narodom ziemi! Pokój, który aniołowie głoszą pasterzom w noc Narodzenia Pańskiego[1], jest głębokim pragnieniem wszystkich ludzi i wszystkich narodów, szczególnie tych, którzy najbardziej cierpią z powodu jego braku.

j. francuski

Dans l’esprit de miséricorde, nous embrassons tous ceux qui fuient les guerres et la faim ou qui sont forcés de quitter leurs terres à cause de la discrimination, de la persécution, de la pauvreté et de la dégradation de l’environnement.

(W duchu miłosierdzia bierzemy w ramiona wszystkich, którzy uciekają od wojen i głodu lub są zmuszeni opuścić swoją ziemię z powodu dyskryminacji, prześladowań, ubóstwa i degradacji środowiska.)

j. angielski

„We are aware that it is not enough to open our hearts to the suffering of others. There will still be a lot to do before our brothers and our sisters can once again live in peace in a safe home. Admitting another person requires specific engagement, a chain of help and kindness, vigilant and understanding attention, responsible management of new, complex situations – which sometimes are connected with other existing problems – and always limited resources.”

(Jesteśmy świadomi, że nie wystarcza otwarcie naszych serc na cierpienie innych. Będzie jeszcze wiele do zrobienia, zanim nasi bracia i nasze siostry będą mogli znów żyć w pokoju w bezpiecznym domu. Przyjęcie drugiego wymaga konkretnego zaangażowania, łańcucha pomocy i życzliwości, czujnej i wyrozumiałej uwagi, odpowiedzialnego zarządzania nowymi, złożonymi sytuacjami – które czasami łączą się z innymi, licznymi problemami już istniejącymi – a także zawsze ograniczonymi środkami.)

j. niemiecki

Wir müssen unseren kontemplativen Blick auf die Stadt, in der wir leben, richten; wir brauchen auch „einen Blick des Glaubens, der diesen Gott, der in den Häusern, auf den Straßen und Plätzen von dieser Stadt […] entdeckt – durch Verbreiterung der Solidarität, Brüderlichkeit, Bedürfnis nach Güte, Wahrheit und Gerechtigkeit „[10], das heißt, durch die Verwirklichung des Versprechens vom Frieden.”

(Trzeba, abyśmy skierowali kontemplatywne spojrzenie również na miasto, w którym żyjemy, potrzebujemy „spojrzenia wiary, odkrywającego tego Boga, który mieszka w jego domach, na jego ulicach, na jego placach […] krzewiąc solidarność, braterstwo, pragnienie dobra, prawdy i sprawiedliwości”[10], innymi słowy, urzeczywistniając obietnicę pokoju.)

j. rosyjski

Глядя на мигрантов и беженцев, станет возможным открыть для себя, что они не приезжают с пустыми руками: они смелы, обладают определенными навыками, энергией и устремлениями, а также богатством родных культур и тем самым обогащают жизнь стран, которые их принимают.

j. włoski

Guardando i migranti e i profughi, questo sguardo saprà svelare che loro non arrivano con le mani vuote, hanno le risorse del coraggio, delle capacità, dell’energia, delle aspirazioni e inoltre dei tesori delle culture native con le quali arricchiscono la vita dei paesi che li ricevono.

(Patrząc na migrantów i uchodźców, to spojrzenie będzie umiało odkryć, że nie przybywają oni z pustymi rękami: mają zasoby odwagi, umiejętności, energii i dążeń, a ponadto skarby swoich rodzimych kultur i tym samym ubogacają życie krajów, które ich przyjmują.)

j. koreański

우리는 요한 바오로 2세의 하기 말씀에서 영감을 받고 있습니다.평화가 통용되는 세계에 대해 많은 사람들이 똑같이«»을 꾼다면, 이주자와 난민의 공헌이 인정된다면 인류는 점점 더 가족이되고 지구는 진정한 «공동의 가정»이 될 수 있습니다.” 역사상 많은 사람들이 «»을 믿었으며, 그들이 한 일은 불가능한 유토피아가 아니라는 것을 증언합니다.

j. francuski

Les paroles de Saint Jean-Paul II nous inspirent : « Si le „rêve” d’un monde en paix est partagé par de nombreuses personnes, si l’on valorise la contribution des migrants et des réfugiés, l’humanité peut devenir toujours plus la famille de tous et notre Terre une véritable „maison commune” ». Dans l’histoire, beaucoup ont cru en ce „rêve” et ceux qui l’ont vécu témoignent qu’il ne s’agit pas d’une utopie irréalisable.

j. polski

Inspirują nas słowa św. Jana Pawła II: „Jeśli wielu ludzi podziela «marzenie» o świecie, w którym panuje pokój, jeśli doceniany jest wkład migrantów i uchodźców, ludzkość może coraz bardziej stawać się rodziną wszystkich, a nasza ziemia prawdziwym «wspólnym domem»”.[18]. Wielu w historii uwierzyło w to „marzenie”, a to, czego dokonali, świadczy o tym, że nie jest ono niemożliwą do zrealizowania utopią.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.