Konkurs dla dziennikarzy polskich i polonijnych o Nagrodę Marszałka Senatu

Temat tegorocznej edycji konkursu dla dziennikarzy polskich i polonijnych związany jest z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

„Odzyskanie niepodległości przez Polskę w pamięci Polaków poza granicami”

 

Celem konkursu jest pokazanie jak wielkie wydarzenia historyczne przechowywane są w pamięci  Polonii i Polaków poza granicami i jaki ma to wpływ na ich życie na obczyźnie.

W stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę chcielibyśmy zainspirować dziennikarzy do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy pamięć o przeszłości pomaga naszym rodakom żyć poza granicami, czy jest zobowiązaniem, a może obciążeniem.

Nasz wielki rodak Jan Paweł II uważał, że „pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”.

Senat chciałby wiedzieć:

– w jakim stopniu pamięć historyczna wpływa na tożsamość naszych rodaków żyjących poza granicami,  w jakim stopniu motywuje do angażowania się w sprawy polskie, do zainteresowania się Polską, do angażowania się w politykę, działalność społeczną, czy kulturalną. Czy świadomość narodowa stanowi impuls do podejmowania pracy w organizacjach polonijnych, tworzenia więzi z rodakami na obczyźnie, czy motywuje do współpracy z krajem przodków i do obrony dobrego imienia Polski.

– czy z pokolenia na pokolenie przekazywana jest pamięć o wydarzeniach historycznych, czy dla młodych ludzi ma znaczenie to, że ich pradziadkowie, dziadkowie walczyli, ginęli lub byli zmuszeni szukać bezpiecznego domu poza granicami Polski.  Jak tamte wydarzenia zapisały się w pamięci Polonii, a jak w pamięci Polaków poza granicami.

Senat chce pobudzić do refleksji nad pamięcią historyczną, tożsamością narodową, nad dziedzictwem doświadczeń minionych pokoleń. Te refleksje pozwolą Senatowi zastanowić się, co można w kraju zrobić dla utrwalenia pamięci historycznej, wzmocnienia więzi z Polakami żyjącymi z dala od ojczyzny, dla budowania wspólnoty narodowej.

Poniżej regulamin konkursu:

 

REGULAMIN KONKURSU

 • 1

Cel Konkursu

Celem Konkursu jest pokazanie jak wielkie wydarzenia historyczne przechowywane są w pamięci Polonii i Polaków poza granicami i jaki to ma wpływ na ich życie na obczyźnie.

 • 2

Organizator i uczestnicy Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Kancelaria Senatu
 2. W Konkursie mogą wziąć udział dziennikarze pracujący w krajowych i polonijnych gazetach, czasopismach, rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych, portalach internetowych, a także współpracownicy tych mediów.
 • 3

Warunki udziału w Konkursie

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
 2. opublikowanie materiału dziennikarskiego lub wyemitowanie programu, filmu, reportażu w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 10 listopada 2018 r.
 3. przesłanie dwóch kopii publikacji na adres organizatora
 4. Wyrażenie zgody na publiczną prezentację zgłoszonej pracy, w całości bądź fragmentach, w czasie wręczania nagród, a także na wszystkich polach eksploatacji, jakimi w dniu prezentacji dysponować będzie Kancelaria Senatu,
 5. Prace zgłoszone na Konkurs powinny odpowiadać następującym kryteriom:
 6. treść publikacji powinna być zgodna z celem konkursu,
 7. forma pracy – dowolna
 8. w przypadku formatów elektronicznych wymagane dostarczanie prac w jednym z preferowanych formatów: mp3, wav, pdf, jpeg, png, mpeg4, avi oraz na jednym z preferowanych nośników: zamknięta płyta CD/DVD, pendrive z zabezpieczonymi danymi. Nie będą przyjmowane prace przesyłane e-mailem, FTP i w chmurze danych,
 9. kopie prac powinny być opatrzone pseudonimem, a dane autora umieszczone w osobnej kopercie, znajdującej się w przesyłce zawierającej materiał dziennikarski na konkurs,
 10. na konkurs prace mogą zgłaszać dziennikarze (autorzy) lub redakcje,
 11. jeżeli jeden dziennikarz chce przesłać więcej niż jedną pracę, każda musi być opatrzona innym pseudonimem i nadejść w odrębnej przesyłce,
 12. jeżeli praca opublikowana została w obcojęzycznej prasie należy przesłać jej tekst wraz z tłumaczeniem na język polski,
 13. w konkursie mogą brać udział prace, które wcześniej nie były nagradzane w innych konkursach.
 14. Prace należy przesyłać do 20 listopada 2018 r.  – o dacie przesyłki decyduje data stempla pocztowego, na adres:

Kancelaria Senatu – Dział Prasowy – pok. nr 175

 1. Wiejska 6, 00 -902 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs dla dziennikarzy”

 

 • 4

Jury Konkursu i nagrody

 1. Zgłoszone prace oceni i laureatów wyłoni jury złożone z dziennikarzy, senatorów i pracowników Kancelarii Senatu.
 2. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu,
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Kancelaria Senatu
 4. Nagrodami w Konkursie są:
 5. 1 x 10000 zł – I nagroda
 6. 1 x 7000 zł  – II nagroda,
 7. 1 x 5000 zł  – III nagroda,
 8. 4 x 2000 zł  – wyróżnienie

Wysokość nagród jest podana w kwotach brutto

 1. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, w zależności od jakości i ilości nadesłanych prac konkursowych. Jury zastrzega sobie prawo nie przyznania którejś z wyżej wymienionych nagród.
 2. Z nadejściem prac konkursowych na Kancelarię Senatu przechodzi prawo własności do nośnika, na którym dostarczono pracę. Kancelaria Senatu nie zwraca przesłanych nośników.
 3. Przesłanie pracy do Kancelarii Senatu wiąże się z akceptacją regulaminu i jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Senatu przy formularzu akredytacyjnym.

 
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *