XIII Międzynarodowy konkurs plastyczny pt. „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”

Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku po raz XIII ogłasza międzynarodowy konkurs plastyczny pt. „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” pod honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej,  J.E.Biskup Drohiczyńskiego.

W 2018 roku konkurs przebiega pod hasłem Dnia Papieskiego – „Promieniowanie ojcostwa”. Rok 2018 obfituje w ważne rocznice, takie jak 100 lat odzyskania przez Polskę niepodległości, 60. rocznica sakry biskupiej Karola Wojtyły i 40. wyboru Polaka na Stolicę Apostolską.

 

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Plastycznego

ŚWIETY JAN PAWEŁ II

W OCZACH DZIECKA”

(edycja XIII – 2018)

pod Honorowym Patronatem

J. E. Biskupa Drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa,

Fundacji Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”,

Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,

Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej,

Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego,

Starosty Bielskiego Sławomira Jerzego Snarskiego

oraz Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Jarosława Borowskiego

w ramach obchodów XVIII Dnia Papieskiego

I. Organizatorzy

– Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

– Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie

– Dekanat Bielski

II. Cele konkursu:

1. Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości
i osobowości papieża Jana Pawła II.

2. Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności
Jana Pawła II.

3. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.

4. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

III. Zasady konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3- 19 lat (ograniczenie wiekowe nie dotyczy kategorii V).

 2. Konkurs będzie przebiegał w pięciu kategoriach:

– kategoria I: uczestnicy w wieku 3-5 lat

– kategoria II: uczestnicy w wieku 6- 9 lat

– kategoria III: uczestnicy w wieku 10- 12 lat

– kategoria IV: uczestnicy w wieku 13-19

– kategoria V: uczestnicy ze szkół specjalnych

 1. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem XVIII Dnia Papieskiego
  Promieniowanie ojcostwa”

 2. Format pracy: A-2, A-3.

 3. Technika wykonania dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, grafika komputerowa (płaska, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, modeliny, bibuły, kaszy itp.,
  z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem).

 4. Na odwrocie każdej pracy należy nakleić stopkę z danymi autora pracy załączoną
  do regulaminu.

 5. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia według załączonego wzoru.

 6. Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 26 IX 2018 r. osobiście w Muzeum w Bielsku Podlaskim lub listownie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
  Muzeum w Bielsku Podlaskim
  ul. Mickiewicza 45
  17 – 100 Bielsk Podlaski

 7. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.

 8. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.

 9. Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w Muzeum w Bielsku Podlaskim.

 10. O wynikach konkursu Organizator poinformuje drogą elektroniczną.

 11. Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 17.10.2016 r. o godz. 10.00 w Muzeum Bielsku Podlaskim.

V. Uwagi organizatorów:

 1. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).

 2. Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę, szkoła dowolną liczbę prac.

 3. Prac konkursowych nie należy podklejać ani oprawiać.

 4. Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

 5. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania oraz możliwość zmian w regulaminie, o których zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.

 6. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r, Nr 24, poz. 83); do organizacji wystaw pokonkursowych, do publikacji w wydawnictwach wszelakiego typu, wydawanych przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku oraz publikacji w Internecie.

 7. Uczestnikom konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu nadesłania i publikowania prac.

 8. Zgłaszający nie będący rodzicem/opiekunem prawnym oświadcza, iż posiada zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób zgłaszanych do konkursu oraz jest w posiadaniu oświadczeń o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem osób zgłaszanych do konkursu.

 9. Organizator informuje, że dyplomy będą wydawane jedynie zwycięzcom i wyróżnionym w poszczególnych kategoriach. Organizator nie przewiduje wydawania zaświadczeń oraz dyplomów za uczestnictwo w w/w konkursie.

 10. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznacznie rozumiane jako zapoznanie się z regulaminem i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z tym informuję iż:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

1) administratorem danych osobowych uczestników konkursu plastycznego „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka (edycja XIII – 2018)” jest Muzeum Podlaskie w Białymstoku Ratusz – Rynek Kościuszki 10,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tel. 535521800, [email protected]

3) celem przetwarzania jest uczestnictwo w konkursie,

4) przetwarzanie będzie realizowane na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. b, jako zgoda na uczestnictwo w konkursie,

5) dane osobowe przechowywane będą przez okres ustalony zgodnie z obowiązującym przepisem prawa,

6) uczestnik konkursu /rodzic, opiekun prawny/ posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie obligatoryjne w celu uczestnictwa w konkursie.

Biuro organizacyjne:

Muzeum w Bielsku Podlaskim

ul. Mickiewicza 45

17 – 100 Bielsk Podlaski

Polska

tel. kom. +48 509 336 841

e-mail: [email protected]

www.muzeum.bialystok.pl

 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.