Wiosna w Bolonii – wyjątkowy konkurs dla Stylistek i Stylistów paznokci

Kochani,
w naszym ukochanym Krakowie czuć już wiosnę. Ptaki zaczynają śpiewać nad ranem, drzewa pomału budzą się do życia, a pobliska łąka pokryła się przebiśniegami.
Już za parę dni Słowianka Nail Trends zagości na Targach w Bolonii i z tej okazji przygotowaliśmy dla Was konkurs z fantastycznymi nagrodami w postaci naszych topowych produktów (nagrodzone między innymi prestiżowymi Diamentami Beauty w Polsce ) oraz kupon rabatowy na Targi Bologna Cosmoprof.
Aby wziąć udział w konkursie:

Zaobserwuj profil @slowiankanailtrends

Zaobserwuj profil @wiadomosci.online.polacyweWloszech

Wykonaj niepowtarzalną stylizację paznokci w tematyce ” Twoja wiosna w Bolonii” ( na dłoni lub na tipsach ) dowolną techniką i pokaż nam jak swoimi oczami widzisz wiosnę w Bolonii.
Zdjęcia prac wyślij mailem na adres [email protected]

Pobudź swoją wyobraźnię, niech wiosenny włoski klimat  zainspiruje Cię  do stworzenia czegoś wyjątkowego.
Prace konkursowe będą oceniane przez Jury w składzie:

  • Nataliia Larina – wybitna artystka, mistrzyni świata w stylizacji paznokci, kreatorka marki Slowianka Nail Trends oraz autorka ponad 30 technik szkoleniowych 
  • Niezależny Juror portalu  “Polacy we Włoszech”


Konkurs trwa  do 8 marca 2019!

Regulamin Konkursu

„WIOSENNY KONKURS ze Słowianką!”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin Konkursu „WIOSENNY KONKURS ze Słowianką!” określa sposób i warunki przeprowadzenia Konkursu „WIOSENNY KONKURS ze Słowianką!”

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej, o zmianach Uczestnicy zostaną poinformowani na stronie: https://www.facebook.com/SlowiankaNailTrends na 14 dni przed wprowadzeniem Regulaminu wraz ze zmianami.

3. Konkurs organizowany jest pod nazwą: „WIOSENNY KONKURS ze Słowianką!”

4. Celem konkursu jest wyłonienie 2 osób, które będą aktywnie uczestniczyć w konkursie oraz jest autorem zadania konkursowego:

– 1 miejsce

– wyróżnienie

§ 2

Definicje

1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

1.1 Organizator i Fundator Nagrody:

Słowianka z.o.o. mieszcząca się przy ul. Babińskiego 71A, 30-393 Kraków, NIP: 6793113511.

1.2 Organizator:

Redakcja portalu „Polacy we Włoszech”

1.3 Zwycięzca Konkursu

Uczestnik, który wykaże się najbardziej kreatywniejszą odpowiedzią na pytanie konkursowe oraz będzie aktywnie uczestniczył w konkursie „WIOSENNY KONKURS ze Słowianką!”

1.4 Jury Konkursu

Organizator i Fundator Nagrody

1.5 Regulamin

Niniejszy Regulamin Konkursu;

1.6 Uczestnik

Każda osoba biorąca udział w Konkursie, spełniająca warunki określone w Regulaminie, zobowiązująca się do jego przestrzegania;

1.7 Członek Rodziny Uczestniczki

Rodzice, rodzeństwo i jego małżonkowie, ojczym, macocha, zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców Uczestniczki i ich małżonkowie oraz dzieci;

§ 3

Organizacja Konkursu

1. Konkurs ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich (osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych). Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny;

2 Jury Konkursu

2.1 W czasie trwania Konkursu Zwycięzcę Konkursu wybiera Jury Konkursu.

2.2. W Jury Konkursu nie mogą zasiadać członkowie rodzin Uczestniczek.

3. Obrady Jury Konkursu;

3.1 Jury Konkursu podczas oceny Uczestników uwzględnia: kreatywność wykonania zadania konkursowego. Bierze również pod uwage wszystkie wymaganie, uwzględnione w ninjeszym Regulaminie.

3.2 Obrady Jury Konkursu zakończone są sporządzeniem Protokołu Obrad Jury Konkursu, zawierającym Zwycięzców Konkursu, którzy otrzymają odpowiednią Nagrodę;

§ 4

Przebieg Konkursu

1. Konkurs „WIOSENNY KONKURS ze Słowianką!”

1.1 W Konkursie „WIOSENNY KONKURS ze Słowianką!” mogą brać udział wszystkie osoby spełniające warunki, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1.2 pkt a-d Regulaminu;

1.2 W trakcie Konkursu osoby chcące zostać uczestniczkami konkursu zobowiązane są do czynnego udziału w konkursie „WIOSENNY KONKURS ze Słowianką!” w postaci

a) polubienia oficjalnego profilu Słowianki na Facebooku @slowiankanailtrends

b) polubienie profilu Polacy we Włoszech na Facebooku @wiadomosci.online.polacyweWłoszech

c) wykonanie stylizacji paznokci i wysłanie jej na adres [email protected]

1.3. Post konkursowy będzie dodany na jednym z Mediów Społecznościowych: – Grupa Facebook: https://www.facebook.com/wiadomosci.online.PolacyweWloszech/?ref=ts

2. Czas trwania konkursu: od 4.03.2019, godz 08:00 do 8.03.2019 23:59:00

3. Ogłoszenie wyników nastąpi 11.03.2019 roku na stronie:

https://www.facebook.com/wiadomosci.online.PolacyweWloszech/?ref=ts

3.1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są nie komentować publicznie werdyktów Jury Konkursu, a ewentualne wnioski zgłaszać bezpośrednio do Organizatora: [email protected]

4. Jury wyłoni 1 osobę zwaną dalej Zwycięzcą Konkursu – I Miejsce, oraz 1 osobę wyróżnioną

4.1. Jedna osoba przypada na jedno zwycięskie miejsce.

4. Zwycięzca Konkursu wyłoniony przez Jury otrzyma prywatną wiadomość na Facebooku z instrukcją postępowania w celu odebrania nagrody.

5. Laureatom nie przysługują roszczenia o wypłatę nagród w ekwiwalencie pieniężnym, ani roszczenia o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę.

6. Każdy Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej oraz sposobie i terminie przekazania nagrody, w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia ogłoszenia wyników.

7. W treści powiadomienia o wygranej w Konkursie Zwycięzca zostanie poproszony o podanie Organizatorowi: imienia, nazwiska, telefonu kontaktowego, e-maila oraz adresu zamieszkania, na który przesłana ma zostać nagroda, oraz ewentualnie, także innych danych niezbędnych dla realizacji przez Organizatora.

8. Zwycięzca Konkursu, zobowiązany jest przesłać Organizatorowi dane osobowe, o których mowa w pkt. powyżej w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia przesłania jej wiadomości.

9. Nieprzesłanie powyższych danych we wskazanym powyżej terminie powoduje utratę prawa do nagrody.

10. W przypadku utraty prawa do nagrody, nagroda, do której prawa zostały pozostaje własnością Organizatora.

11. Nagroda dla każdego ze Zwycięzcy Konkursu zostanie przesłana przesyłką pocztową lub kurierską na adres podany w wiadomości, o której mowa w pkt. 7 Regulaminu.

12. Przekazanie nagrody nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni pracowych liczonych od dnia otrzymania od Zwycięzcy informacji z pkt 7, a tym samym spełnienia wymogu, o którym mowa w punkcie 7 i 11 Regulaminu.

13. W razie niemożności dostarczenia Zwycięzcy nagrody z powodu podania przez Zwycięzcę błędnego adresu, po ponownej podjętej przez Organizatora bezskutecznej próbie uzyskania poprawnego adresu, Laureat traci prawo do nagrody.

14. Zwycięzca Konkursu otrzyma:

– zestaw najnowszej kolekcji „Wonderland”, Top no Wipe 10ml , Rubber Base Gel 10ml

– Kupon rabatowy na targi Bologna Cosmoprof 2019!

15. Wyróżniony otrzyma

– zestaw najnowszej kolekcji „Wonderland”

– Kupon rabatowy na targi Bologna Cosmoprof 2019!

16. Każda Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża swoją zgodę na publicznie ogłoszenie wyników facebooku

https://www.facebook.com/wiadomosci.online.PolacyweWloszech/?ref=ts

17. Wzięcie udziału w Konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych takich jak (imię, nazwisko) oraz opublikowanie zdjęcia/wizerunku przez Organizatorów konkursu w mediach społecznościowych firmy Słowianka Nail Trends oraz na przetwarzanie danych osobowych oraz nadesłanych zdjęć w celach promocyjnych we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora.

18. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za bezprawne użycie przez Uczestników Konkursu odpowiedzi konkursowych.

§ 5

Postanowienie końcowe

1. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych, w tym na kontakt telefoniczny, mailowy, SMS;

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób biorących udział w Konkursie, zgodnie z regulacjami RODO znajduje się na stronie https://www.slowianka-nails.pl/pl

3. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym Regulaminie Konkursu.

4. Organizator Konkursu uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w rozdaniu.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§6

Dane Osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. O ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych jest Słowianka z.o.o. mieszcząca się przy ul. Babińskiego 71A, 30-393 Kraków, NIP: 6793113511. Jeżeli przekazali nam Państwo dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników, informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna zostać przez Państwa im udostępniona.

2. Dane przetwarzane będą zgodnie z RODO.

3. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w konkursie, w celach marketingowych na podstawie udzielonej zgody, w celu realizacji innych świadczeń na podstawie udzielonej zgody w tym w szczególności w celu realizacji ewentualnie zawartej umowy, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji praw i obowiązków w związku z konkursem, do realizacji działań marketingowych lub okres prowadzenia działań marketingowych.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty powiązane z Słowianka z.o.o. mieszcząca się przy ul. Babińskiego 71A, 30-393 Kraków, NIP: 6793113511.

6. Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów powiązanych z Słowianka z.o.o. mieszcząca się przy ul. Babińskiego 71A, 30-393 Kraków, NIP: 6793113511 poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednakże, sytuacja taka może się zdarzyć. Jeśli będziemy musieli przenieść Państwa dane osobowe do innych podmiotów poza UE / EOG, dopilnujemy, aby istniały specjalne zabezpieczenia w postaci klauzul modelowych i zapewnimy, że odpowiedni poziom ochrony danych jest stosowany w celu ochrony danych.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy i prowadzonej współpracy gospodarczej, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy przez SLOWIANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

10. Podane przez Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie danych osobowych przetwarzanych w ramach wykonywania umowy przez Słowianka z.o.o., a konsekwencją takiego przetwarzania będzie możliwość określenia Państwa osobistych preferencji i zachowań na podstawie Państwa danych osobowych i historii Państwa współpracy gospodarczej z Słowianka z.o.o. Profilowanie wykorzystywane będzie na potrzeby przygotowania oraz zaprezentowania Państwu indywidualnej dopasowanej oferty marketingowej.

11. Mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail [email protected] lub wysyłając pismo na adres: Słowianka z.o.o. ul. Babińskiego 71A, 30-393 Kraków. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wdrożeniem RODO dostępne są w Oświadczeniu dotyczącym prywatności dostępnym na stronie www.slowianka-nails.pl
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 58 = 64