15 lat w Unii – Wzrost PKB o 100 procent od 2003 roku

Po 15 latach od wstąpienia do Unii oficjalne dane mówią o wzroście  PKB na mieszkańca o 100 proc.

Jesteśmy jednym z największych beneficjentów wśród krajów UE. Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce podkreśla w swoich wypowiedziach, że w tym okresie udało się zniwelować różnice rozwojowe i nadgonić dystans dzielący nas od najbogatszych gospodarek Europy. Gospodarcze efekty członkostwa Polski w UE są realne i nie do przeceniania,  o czym świadczy dwukrotny wzrost zamożności społeczeństwa w porównaniu do roku 2003. Przekłada się to na poziom zaufania do unijnych instytucji oraz pozytywnego nastawienia do Unii Europejskiej, które  są w Polsce są wyższe od europejskiej średniej.

Zgodnie ocenia się, że Polska dobrze wykorzystała ostatnie piętnastolecie. 15 lat temu, 1 maja 2004 roku, Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, razem z Czechami, Węgrami, Estonią, Litwą, Łotwą, Słowacją, Słowenią, Cyprem oraz Maltą. Akcesja była poprzedzona długotrwałymi negocjacjami kilku rządów i referendum akcesyjnym, które odbyło się 7–8 czerwca 2003 roku. 77,45 proc. głosujących Polaków opowiedziało się w nim za przystąpieniem do unijnych struktur (22,55 proc. było przeciwnych).

W ramach polityki spójności i planu inwestycyjnego dla Europy od 2014 roku UE przeznaczyła ogromne środki finansowe na pomoc dla tzw. nowej dziesiątki. Pozwoliły one na  m.in. do wyrównania różnic w poziomie rozwoju i dochodów, stworzenia atrakcyjnych warunków dla inwestorów i nowych miejsc pracy oraz wzrostu zamożności społeczeństwa.  Mówimy tu o kwocie w latach 2004–2020 na inwestycje w Polsce w sumie 175 mld euro w ramach funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz o 18,3 mld euro od 2014 roku w ramach planu Junckera. Polska jest największym beneficjentem środków z UE. Jak podaje Instytut Badań Strukturalnych – od momentu wejścia do Unii co roku wydatki unijne w ramach funduszy strukturalnych w Polsce 2–4-krotnie przewyższają naszą składkę.

Nasze firmy dostały wsparcie na inwestycje, dofinansowane są programy wspierające eksport. Jesteśmy obecni jako wystawcy na większości targów na świecie, często będąc liczącymi się graczami. Polska to liczący się partner na skali światowej w wielu sektorach gospodarki. To na pewno plusy. Minusem wejścia jest skala emigracji, często doskonale wykształconych młodych i operatywnych ludzi. To są koszty globalizacji, która z jednej strony przynosi możliwości uczestnictwa w światowym rozwoju, z drugiej strony najzamożniejszym ułatwia manipulowanie słabszymi i biedniejszymi. Tworzą się różnego typu napięcia społeczne, wynikające z polaryzacji. To jest problem, przed jakim staje teraz Unia Europejka, w jaką stronę pójść aby jej mieszkańcom żyło się lepiej i bezpieczniej.

Z opublikowanego w marcu przez Komisję Europejską „Eurobarometru 90” wynika, że ponad połowa badanych Polaków postrzega Unię Europejską pozytywnie i ufa unijnemu parlamentowi. Są to znacznie lepsze wyniki niż w innych krajach unii.

Korespondencja: Ewa Trzcińska, ekspert biznesowy, doświadczony organizator eventów biznesowych i targowych, tłumaczka języka włoskiego. Kontakt [email protected]
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *