Głosowanie za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.

Poniżej publikujemy informacje dotyczące głosowania w zbliżających się wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędą się w dn. 13 października br.

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach utworzonych za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 13 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00.
Obywatele polscy stale przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U., poz. 1767) na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie zostały utworzone 3 obwody
głosowania:
1) Obwód głosowania nr 128, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Birkirkara – Republika Malty;
2) Obwód głosowania nr 317, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Rzym;
3) Obwód głosowania nr 318, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Palermo.
Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:
1) najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
2) nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
3) nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
4) nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału
Stanu,
5) posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest
wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty;
6) zostanie wpisana do spisu wyborców.

Spis wyborców

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział
w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego
terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.
Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego
do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie
elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie
z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY:
https://ewybory.msz.gov.pl
Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w
  których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy,
  w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego
  dowodu osobistego.
 8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku
  obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
  Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI
  WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl
  bądź do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie:
  1) telefonicznie, nr tel.: 0039 06 36 204 303 lub 0039 06 36 204 302
  2) e-mailowo: [email protected]
  3) pisemnie, na adres: via di San Valentino 12, 00197 Roma
  4) ustnie: w siedzibie Konsulatu
  5) faksem, nr faksu: 0039 06 80 660 233.
  Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie).

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia
miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do
głosowania.
Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Wydziału Konsularnego Ambasady RP
w Rzymie pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:
1) e-mailowo: [email protected]
2) pisemnie, na adres: via di San Valentino 12, 00197 Roma
3) faksem, nr faksu: 0039 06 80 660 233.
Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu
obwodowej komisji wyborczej (w przypadku większości urzędów konsularnych będzie to 11
października 2019 r.).
Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie
osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy
zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.
Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji
Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *