Wyjazd do Włoch i wjazd do Polski

Na stronie www.gov.pl zostały podane informacje dla podróżujących w związku z koronawirusem Covid-19.

Wyjazd do Włoch

Wyjazd z Włoch jest możliwy tylko w uzasadnionych należycie udokumentowanych sytuacjach tj. ważnych sprawach zawodowych, w celach zdrowotnych, w sytuacji absolutnej konieczności, w celu powrotu do miejsca zamieszkania lub stałego pobytu. 

Zgodnie z informacjami włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, uzasadnionymi powodami wyjazdu obcokrajowca za terytorium Włoch mogą być m.in.: definitywna utrata pracy, utrata miejsca zamieszkania, definitywne przerwanie cyklu studiów.

Więcej informacji znajduje się na stronie włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Wjazd do Polski

Kontrola graniczna na granicy wewnętrznej (z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją) jest przedłużona do 12 czerwca 2020 r. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

Ruch pociągów relacji międzynarodowych został wstrzymany do odwołania.

Ruch lotniczy wstrzymany został do 6 czerwca 2020 r., z możliwością dalszego przedłużenia.

Obywatele będą mogli wrócić do Polski transportem kołowym, czyli samochodami osobowymi, busami i autokarami. Każda osoba przekraczająca granicę zostanie zarejestrowana, a także przebadana. Zostanie również skierowana na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową

Jedyne wyjątki od obowiązku kwarantanny:

Od 22 maja 2020 r. zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy RP są następujące osoby: 

 1. załogi statków powietrznych;
 2. marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej, a także serwisanci statków oraz inspektorzy uznanych organizacji (nowe zasady kwarantanny dla członków załóg, rybaków i serwisantów);
 3. osoby wykonujące w Polsce lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym;
 4. kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym, w tym kierowcy powracający z zagranicy albo przejeżdżający przez terytorium RP tranzytem innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy: 
  1. w celu odbioru odpoczynku na terytorium kraju pobytu,​​​​​​
  2. po odebraniu za granicą odpoczynku , 
 5. obsady pociągów oraz inni pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w Polsce  lub państwie sąsiadującym, na podstawie listy stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika;
 6. kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy;
 7.  kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób;
 8. osoby przekraczające granicę RP stanowiącą granicę wewnętrzną w celu wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci; przepis ma również zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej mocą umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej;
 9. uczniowie i studenci przekraczający granicę RP stanowiącą granicę wewnętrzną celu pobierania nauki w Polsce lub państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami  studentami w celu umożliwienia tej nauki;
 10. dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Polsce lub państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem;
 11. uczniowie i studenci pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej;
 12. osoby przekraczające granicę w celu prac w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach tej granicy;
 13. żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub żołnierzy wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, wykonujących zadania służbowe;
 14. członkowie  misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także przez inne osoby przekraczające granicę na podstawie paszportu dyplomatycznego.

Więcej informacji: Straż Graniczna – zasady kwarantanny

Kto może wjechać do Polski?

Od 21 maja 2020 r. uprawnionymi do wjazdu na terytorium RP są następujące osoby: 

 1. obywatele Rzeczypospolitej Polskiej; 
 2. cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej; 
 3. cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka; 
 4. szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin; 
 5. cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
 6. cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy: 
  1. wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub​​​​​​
  2. przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;
 7. cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób;
 8. kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub między narodowego transportu kombinowanego, podróżujący tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy: 
  1. w celu odbioru odpoczynku na terytorium kraju pobytu, ​​​​
  2. po odebraniu za granicą odpoczynku;
 9. uczniowie i studenci pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej;
 10. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, trwającego nie dłużej niż 12 godzin liczonych od momentu przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu; przepis ma również zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej mocą umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *