Konkurs na stanowisko kierownika Szkoły Polskiej w Bolonii

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ogłosił konkurs na stanowisko kierownika Szkoły Polskiej im. 2. Korpusu Polskiego przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w Bolonii. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań, dokumentów niezbędnych do złożenia oferty oraz zakresu obowiązków znajdują się w Ogłoszeniu Dyrektora ORPEG z dnia 3 sierpnia br. oraz na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą: http://www.orpeg.pl/index.php/wolne-stanowiska-kierownicy-szkolnych-punktow-konsultacyjnych

Termin składania ofert upływa 17 sierpnia 2020 r. o godz. 16:00 (decyduje data wpływu oferty).

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Szkoły Polskiej im. 2. Korpusu Polskiego przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w Bolonii

Data ukazania się ogłoszenia: 3.08.2020 r.
Wymiar etatu: niepełny
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Polska im. 2. Korpusu Polskiego przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w Bolonii
I. Wymagania
Wymagania niezbędne:

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 5 ust. 1 oraz w § 1 pkt 5-11 lub § 5 ust. 2 oraz § 1 pkt 2 i 5-11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko
  kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej
  oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597 z późn. zm.) zwanego dalej „Rozporządzeniem”.
 2. Stanowisko kierownika Szkoły Polskiej przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej może zajmować nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania wynikające z § 5 ust. 1 oraz § 1
  pkt 5-11 Rozporządzenia tj.:
  1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,
  oraz przygotowanie pedagogiczne;
  2) ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania szkołami, szkołami polskimi lub szkolnymi punktami konsultacyjnymi, organizowany na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w wymiarze nie mniejszym niż 80 godzin;
  3) posiada znajomość języka kraju pobytu lub języka angielskiego odpowiadającą, co najmniej poziomowi biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;
  4) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  5) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
  6) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 6-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną, o której
  mowa w art. 140 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);
  7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm);
  10) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480) lub ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
 3. Stanowisko kierownika Szkoły Polskiej przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub
  przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej może zajmować również nauczyciel kontraktowy,
  mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania wynikające z § 5 ust. 2 oraz § 1
  pkt 2 i 5-11 Rozporządzenia tj.:
  1) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

2) ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania szkołami, szkołami polskimi i szkolnymi punktami konsultacyjnymi za granicą, organizowany na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin;
3) spełnia wymagania niezbędne określone w dziale I ust. 2 pkt. 1 i pkt. 3 – 10 Ogłoszenia.
Wymagania pożądane:

 1. znajomość pakietu MS Office;
 2. umiejętność samodzielnego zdobywania i aktualizowania zdobytej wiedzy w zakresie wykonywanych obowiązków, w tym w szczególności bieżące monitorowanie zmian w zakresie ustawy Prawo oświatowe, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o finansach publicznych i innych właściwych przepisów oraz regulacji
  wewnętrznych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą;
 3. umiejętność pracy w zespole i działania w sytuacjach stresowych;
 4. umiejętność definiowania celów i priorytetów oraz organizacji pracy własnej;
 5. kreatywność, dokładność, odpowiedzialność, terminowość w wykonywaniu zadań.
  II. Dokumenty wymagane przy składaniu oferty zgodnie z zarządzeniem nr 22/2020 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na stanowisko kierownika szkoły polskiej przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej:
 6. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,
 7. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej (preferowany w formacie Europass),
 8. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
   imię (imiona) inazwisko,
   datę i miejsce urodzenia,
   obywatelstwo,
   miejsce zamieszkania (adres dokorespondencji),
 9. koncepcja pracy Szkoły Polskiej z uwzględnieniem współpracy z organami statutowymi Szkoły Polskiej i środowiskiem zewnętrznym,
 10. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia oraz przygotowania pedagogicznego, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa
  ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 11. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń o ukończonym kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania szkołami, szkolnymi punktami konsultacyjnymi lub szkołami polskimi, organizowany na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
  w wymiarze nie mniejszym niż 80 godzin lub w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin,
 12. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka kraju pobytu lub języka angielskiego w stopniu odpowiadającym co najmniej poziomowi biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy lub oświadczenie
  kandydata w ww. zakresie,
 13. w przypadku cudzoziemca – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:
 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7
  października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), lub
 • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
  magisterskich na kierunku filologia polska, lub
 • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
 1. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego
  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 2. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego
  nauczyciela,
 3. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 4. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), a w przypadku nauczyciela
  akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 6-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną,
  o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);
 5. oświadczenie, że kandydat nie byłskazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1440 z późn. zm.);
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wskazuje się, iż podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata w niniejszym procesie rekrutacyjnym jest dobrowolna zgoda kandydata. Z tych względów prosimy o załączenie do dokumentów rekrutacyjnych podpisanej
  klauzuli zgody, w następującym brzmieniu:
  „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko kierownika Szkoły Polskiej im. 2. Korpusu Polskiego przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w Bolonii. Zostałem(łam) poinformowany(a), iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie – wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.”
  III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 9. Kierowanie działalnością Szkoły Polskiej (dalej jako „Szkoła”) oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.
 10. Organizacja pracy Szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującymi
  i wewnętrznymi.
 11. Pełnienie roli Pracodawcy w stosunku do kadry pedagogicznej i innych pracowników Szkoły oraz pełnienie
  nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami zatrudnionymi w Szkole.
 12. Organizacja pracy pracowników Szkoły, w szczególności w zakresie podziału obowiązków i określania
  odpowiedzialności w ramach powierzonych zadań.
 13. Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz ponoszenie odpowiedzialności
  za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjne, finansowe i gospodarcze obsługi
  Szkoły.
 14. Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę.
 15. Sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie im warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego.
 16. Współpraca z Radą Szkoły (jeśli została powołana), Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, rodzicami, Samorządem Uczniowskim.
 17. Realizowanie uchwał Rady Szkoły (jeśli została powołana) oraz Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących.
 18. Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa krajowego oraz zatwierdzonych procedur wewnętrznych w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, a także prawa miejscowego związanego z działalnością Szkoły.
 19. Realizowanie systemu kontroli zarządczej, przestrzeganie przepisów kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem.
  IV. Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy składać do dnia 17.08.2020 r., do godz. 16:00 (czasu polskiego)
  w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs” (podać nazwę placówki, której konkurs dotyczy: Szkoła Polska im. 2. Korpusu Polskiego przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w Bolonii). Decyduje data: wpływu oferty.
 20. Miejsce składania dokumentów:
  Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
  ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa (sekretariat)
  Konkurs: Szkoła Polska im. 2. Korpusu Polskiego przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w Bolonii

Dopuszcza się złożenie oferty w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym (zaawansowanym podpisem elektronicznym) i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.
W sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, uniemożliwiających przesłanie dokumentów przesyłką pocztową lub przesłania dokumentów w postaci wymienionej powyżej w pkt 3 lub 4 dopuszcza się przesłanie oferty, skanów dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz
podpisanych oświadczeń pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
V. Informacje dodatkowe:

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 2%;
 2. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
 3. Dokumenty przedkładane w formie kopii muszą być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane.
 4. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na
  język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
 5. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Ośrodka.
 6. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem komisja ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane
  obywatelstwo.
 7. Na żądanie dyrektora Ośrodka kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w dziale II.
 8. Z uwagi na realizację zadań w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, osoba wyłoniona do zatrudnienia będzie sprawdzana w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym zgodnie z art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152).
 9. Wybrana osoba otrzyma skierowanie do przychodni medycyny pracy w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 10. Osoba, której ma być powierzone stanowisko kierownika Szkoły Polskiej, jest zobowiązana przed podpisaniem umowy do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, kopii
  dokumentów poświadczających status pobytu w kraju, na terenie którego znajduje się Szkoła Polska oraz przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów, o których mowa w dziale II pkt 5-11.
 11. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 12. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 22 6223792, 22 6223793 lub 22 4691101.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

1 + = 2