Powstał długo oczekiwany Konsulat Honorowy w Bolonii – wywiad z Konsulem Pasquale Laurenzano

Nowo powołany Konsul  Pasquale Laurenzano w swoim pierwszym wywiadzie  rozmawia z Ewą Trzcińską

Pasquale Laurenzano. Zawód: adwokat. Żonaty, dwie córki

Na wstępie gratuluję Panu nominacji …

Dziękuję! Jeśli pozwolicie, to przede wszystkim pragnę podziękować Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej za zaszczyt, jakiego mi udzielił. Specjalne podziękowania chciałbym przekazać Pani Ambasador Annie Marii Anders oraz w sposób szczególny podziękować  Konsul Generalnej Pani Adriannie Siennickiej.

Jak zaczęła się Pana przygoda z Polską i dlaczego zdecydował się Pan się ubiegać o to zaszczytne stanowisko?

Moja polska przygoda zaczęła się kilka lat temu. Od zawsze fascynowała mnie Polska i historia Polaków. Znalazłem podobieństwa pomiędzy Polakami i Włochami. Historycznie rzecz biorąc, oba narody, Polska i Włochy, są ze sobą bardziej powiązane, niż mogłoby się wydawać. Jeśli  przyjrzymy się na hymnom obu narodów, zobaczymy, że obie nacje odwołują się wzajemnie do siebie. Pamięć o wielu polskich żołnierzach, którzy polegli w czasie II wojny światowej za wolność Włoch, umocniła już silną więź między dwoma narodami (żywym dowodem na to są  najbardziej reprezentatywne polskie cmentarze, na Montecassino, gdzie znajduje się pomnik  gen. Władysława  Andersa, jak również cmentarz w Bolonii). Nie zapominając o ukochanej postaci św. Jana Pawła II, Papieża mojej młodości.

Czy personel konsulatu będzie wielojęzyczny?

Wszyscy mamy nadzieję, że będziemy  mogli zagwarantować obecność tłumacza, gdy zajdzie taka potrzeba.

Ilu Polaków mieszka na terytorium regionu i czy wie pan jakie są ich główne problemy  i oczekiwania?

W Emilii-Romanii mieszka około 10 tysięcy obywateli Polski.

Mój mandat dopiero się zaczyna – i z pewnością ten szczególny moment historyczny, którego doświadczamy, nie  pomaga – więc nie mogłem poznać i ocenić skali problemów, ale  będę chciał, w ramach moich kompetencji, wspierać i pomagać obywatelom polskim mieszkającym w naszym regionie.

Jakim będzie Pan  typem konsula? Jakie są Pana priorytety i co leży w kręgu Pana zainteresowań?

Z chęcią udzielę wsparcia przy realizacji projektów i propozycji, z jakimi przyjdą do mnie polscy obywatele. Zacieśnianie relacji między Polakami i Włochami, wspieranie inicjatyw kulturalnych pokazujących polskie tradycje.

Uważam, że oba kraje (Polska i Włochy) mogą czerpać obopólne korzyści, jeśli będą wspierane i wspomagane w  kontynuowaniu i tworzeniu  nowych relacji gospodarczo-kulturowych.

Życzymy wielu przyjemnych i podniosłych chwil podczas pięcioletniej kadencji Konsula Honorowego.  Czego z kolei Pan życzy Polakom mieszkającym w Emilii-Romanii?

Życzę wszystkim Polakom wszystkiego najlepszego. Niech życie  we Włoszech spełni ich oczekiwania. Mam nadzieję, że znajdą we mnie wsparcie i mam nadzieję, że sprostam powierzonemu mi zadaniu.

Dziękuję i … dobrej pracy przez najbliższe 5 lat

Kontakt mailowy  do Konsulatu: [email protected]

Ewa Trzcińska

Zdjęcia: Fausto Branchi

wersja włoska

Apre il tanto atteso Consolato Onorario di Bologna

la prima presentazione ufficiale del neo nominato Console… in un’intervista con Ewa Trzcińska

Pasquale Laurenzano. Professione: Avvocato. Sposato con due figlie

Per iniziare mi congratulo per la Sua nomina…

Grazie!

Se permette voglio ringraziare, in primis, il Governo della Repubblica della Polonia  per l’onore che mi ha concesso. Poi ringrazio in particolare l’Ambasciatrice Sig.ra Anna Maria Anders e in modo speciale la Console Generale Sig.ra Adrianna Siennicka.

Come è iniziata la Sua avventura con la Polonia e perché ha deciso di candidarsi per questo onorevole incarico?

La mia avventura è iniziata diversi anni addietro. Sono da sempre affascinato dalla Polonia e dalla storia del popolo polacco. Ho trovato affinità tra il popolo polacco e quello italiano. Storicamente le due nazioni (Polonia e Italia) sono molto più legate di quanto si possa pensare. Se guardiamo all’inno delle due Nazioni vediamo come sia presente il richiamo dell’una all’altra. Il ricordo dei molti soldati polacchi caduti durante il secondo conflitto mondiale per la libertà dell’Italia ha rinsaldato il legame, già forte, tra i due popoli.  (i cimiteri polacchi più rappresentativi di Montecassino, ove altresì dimora il Generale Władysław Albert Anders,  e quello di  Bologna, sono un vivo ricordo). Senza dimenticare l’amatissima figura di San Giovanni Paolo II, il Papa della mia gioventù.

Il personale del suo consolato sarà multilingue?

Noi tutti ci auspichiamo che si possa garantire la presenza di un interprete ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità

Quanti polacchi risiedono nel suo territorio e quali sono le loro maggiori preoccupazioni e richieste

In Emilia Romagna sono circa 10 mila i cittadini polacchi residenti.

Il mio mandato è ancora all’inizio -e sicuramente questo particolare momento storico che stiamo vivendo non è di aiuto – quindi non mi è stato possibile conoscere e valutare le preoccupazioni ma sarà certamente mia premura, nell’ambito delle mie competenze, sostenere e supportare i cittadini polacchi residenti nella nostra regione.

Che tipo di console vorrà essere? Quali saranno le sue priorità e principali interessi?

Sarò felice di offrire il mio supporto per la realizzazione di progetti e proposte provenienti dai cittadini polacchi. Incrementare i rapporti tra il popolo polacco e quello italiano, sostenere le iniziative culturali della tradizione polacca. Ritengo che entrambi i paesi (Polonia e Italia) possano trarre reciproci vantaggi se sostenuti e coadiuvati nella realizzazione di ulteriori e nuovi rapporti economico-culturali.

Le auguriamo tanti momenti piacevoli e solenni nel suo mandato quinquennale di Console Onorario.

 E invece cosa augura Lei ai polacchi residenti in Emilia Romagna?

Auguro a tutti i polacchi il meglio. Spero vivamente che la vita in Italia possa essere all’altezza delle loro aspettative. Che possano trovare in me un valido aiuto sperando di essere all’altezza del compito che mi è stato assegnato.

Grazie e … buon lavoro per primi 5 anni.

e-mail di Consolato: [email protected]

Ewa Trzcińska

Foto: Fausto Branchi
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *