Nabór do Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą

Trwa nabór do Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą.

Szkolenia z opieki nad przewlekle chorymi i opieki paliatywnej, poradnictwa i strategii wspierających, profilaktyki zachowań ryzykownych, nowych mediów i komunikacji; kultury polskiej oraz teologii i biblistyki – to oferta edukacyjna Studium Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II dla Polonii i Polaków za granicą. Trwa rekrutacja na zajęcia, które ruszą jeszcze jesienią.

Wszystkie zajęcia w ramach studium będą bezpłatne, a poprowadzą je profesorowie, wykładowcy i eksperci KUL. Będą trwały sześć miesięcy i odbędą się w trybie online. Absolwenci otrzymają dyplomy KUL i certyfikaty ukończenia studium w języku polskim i angielskim. Dla chętnych będzie możliwa kontynuacja nauki.

Zapisy i dodatkowe informacje: [email protected], tel. +48 81 445 42 90.

Szkolenie z opieki nad pacjentem przewlekle chorym i paliatywnym

Absolwenci studium pozyskają wiedzę z zakresu profesjonalnej opieki nad osobami chorymi i niesamodzielnymi. Będą przygotowani m.in. do świadczenia czynności pielęgnacyjnych, rozpoznawania niepokojących sygnałów i objawów somatycznych, związanych z bólem, psychologicznych oraz odpowiedniego reagowania na nie. Szkolenie przygotowuje do opieki nad chorym w aspekcie fizycznym, psychicznym i duchowym oraz do pracy z rodziną chorego. Celem jest takie przygotowanie opiekuna osoby chorej, aby potrafił on troszczyć się o jak najwyższą jakość życia chorego oraz towarzyszyć osobie umierającej i wspierać rodzinę w chorobie członka rodziny i w żałobie. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i warsztatów. Szkolenie dedykowane jest m.in. osobom pracującym jako opiekunki i opiekuni chorych lub niesamodzielnych, dla chcących podjąć takie zatrudnienie, wolontariuszy oraz opiekujących się bliskimi w rodzinach i wszystkich zainteresowanych.

Szkolenie z poradnictwa i strategii wspierających

Szkolenie wyposaża osoby wspierające w umiejętność diagnozy potrzeb osób, które wspierają, w umiejętności adekwatnego do potrzeb odbiorców, doboru strategii wspierających (emocjonalnych, instrumentalnych i wartościujących) oraz w konkretne techniki pracy oparte na Dialogu Motywującym, poradnictwie psychologicznym i interwencji kryzysowej. Elementem szkolenia będą podstawy interwencji psychologicznej w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, m.in. w rodzinie, związane też z problematyką dzieci i młodzieży. Oprócz zajęć teoretycznych zaplanowane są warsztaty. Szkolenie kierowane jest m.in. do nauczycieli, katechetów, księży i sióstr zakonnych, doradców rodzinnych, wolontariuszy, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, rodziców oraz wszystkich chętnych.

Szkolenie z profilaktyki zachowań ryzykownych

Szkolenie skierowane do rodziców, nauczycieli, katechetów, lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy. Przedmiotem szkolenia jest wzmocnienie wiedzy i umiejętności osób dorosłych w obszarze wzmacniania zdrowia dzieci i młodzieży oraz zapobiegania zrachowaniom problemowym takim jak np. uzależnienia psychoaktywne (alkohol, narkotyki, papierosy, dopalacze, leki, energetyki) i czynnościowe (gry, Internet, hazard, zakupy i in.) oraz zachowania agresywne, przemoc, zachowania antyzdrowotne. Uczestnicy szkolenia poznają czynniki chroniące przed zachowaniami ryzykownymi dzieci i młodzieży oraz nauczą się je wzmacniać. Poznają także czynniki ryzyka, które nauczą się minimalizować. Szkolenie oparte jest na teorii zachowań problemowych Jessorów, modelu Ajzena, Modelowaniu społecznym Bandury oraz Teorii Zachowania Zasobów Hobfolla.

Szkolenie dla liderów wsparcia – kształtowanie systemów wsparcia

Szkolenie przygotowuje liderów tworzących lokalne systemy wsparcia. Osoby te nabędą kompetencji w zakresie diagnozy potrzeb społeczności lokalnej oraz wspierania istniejących systemów wsparcia (np. rodziny, grupy samopomocowe) i tworzenia nowych (np. wolontariatu: rekrutacja wolontariuszy, szkolenie wolontariuszy, zapewnienie im wsparcia merytorycznego). Szkolenie oparte jest na teoriach liderstwa oraz pracy systemowej.

Studium nowych mediów i komunikacji

Uczestniczy studium zdobędą wiedzę na temat różnych form i współczesnych gatunków dziennikarskich. Podczas warsztatów poznają techniki używane w pisaniu artykułów i tekstów, przeprowadzania wywiadów, prowadzenia stron internetowych i mediów społecznościowych: prywatnych, firmowych oraz instytucjonalnych. Odbędą się zajęcia dotyczące dykcji, wystąpień publicznych, autoprezentacji, a także warsztaty wykonywania fotografii i materiałów wideo. Szkolenie będzie prowadzone przez Akademię Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL. Zajęcia przeznaczone są m.in. dla osób pracujących w mediach lub planujących taką pracę, prowadzących strony internetowe i profile w mediach społecznościowych, występujących publicznie, chcących promować firmę lub instytucje, zainteresowanych wykonywaniem profesjonalnych fotografii i materiałów wideo oraz wszystkich zainteresowanych.

Studium promocji kultury polskiej

Studium obejmie swoim programem elementy historii literatury polskiej, w tym współczesnej; zarys historii Polski; historii polskiej sztuki, teatru i kina; podstawy gramatyki opisowej języka polskiego i kultury języka polskiego, związanej z poprawnością językową. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z metodologią promocji kultury polskiej, m.in. z użyciem nowych mediów, technologii i projektów. Szkolenie dedykowane jest m.in. nauczycielom szkół polonijnych lub chcącym wykonywać ten zawód, liderom Instytucji i stowarzyszeń polonijnych, pracownikom polskich instytucji firm z siedzibami za granicą; pracownikom ambasad oraz wszystkim chętnym.

Studium teologii, Biblia – nowa ewangelizacja

Studium przybliży zarys historii Kościoła katolickiego, podstawy teologii i filozofii chrześcijańskiej oraz biblistyki. Podjęte zostaną zagadnienia związane z nauką społeczną Kościoła, naukami o rodzinie i nauczaniem św. Jana Pawła II. Zajęcia i warsztaty dotyczyć będą również metodologii i dydaktyki nauczania katechezy, ruchów i wspólnot katolickich, metod nowej ewangelizacji, związanych z nowymi mediami i technologami, projektów ewangelizacyjnych. Absolwenci zyskają przygotowanie do stosowania nowych środków komunikacji tak, aby docierać z treściami ewangelizacyjnymi do osób młodych i dzieci. Omawiane będą zagadnienia praktyczne, związane z przekazywaniem komunikatów, prowadzeniem dyskusji i dialogu. W szkoleniu uczestniczyć mogą m.in. katecheci lub osoby chcące katechizować, liderzy ruchów, wspólnot, stowarzyszeń parafialnych, także osoby pragnące pogłębić swoją formację.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *