Udine: Zaproszenie na zajęcia pt. Jak Polska trafiła na mapę?

Sobotnia Szkoła Polonijna Polskie ABC w Udine przy Stowarzyszeniu APS Klaris serdecznie
zaprasza dzieci w wieku od 10 do 13 lat, na niezwykłe zajęcia z historii Polski, które odbędą
się już w nadchodzącą sobotę, 21.10.2023. To wydarzenie stało się możliwe dzięki wsparciu
Konsulatu RP w Mediolanie oraz współpracy z Katedrą Historii Literatury Staropolskiej
Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Celem zajęć jest przeanalizowanie, w jaki sposób zmieniała się mapa Polska na przestrzeni
ostatnich pięciuset lat. W trakcie spotkania młodzi uczestnicy będą mieli okazję poznać mapy
Polski od XV wieku. Na zajęciach będą wykorzystywane m.in. oryginalne mapy XVII-XX w.
Punktem wyjścia będą mapy Klaudiusza Ptolemeusza, następnie obejrzymy mapy polskich
renesansowych kartografów, którzy stworzyli pierwsze dokładne mapy Polski (Bernard
Wapowski, Mikołaj Kopernik i Wacław Grodecki). Przeanalizujemy również mapy wojskowe,
m.in. z wojen z Rosją w XVI i XVII w. i mapy polskiego sztabu generalnego z czasów
powstania listopadowego oraz mapy Wojskowego Instytutu Geograficznego. Uczestnicy
będą mieli okazję samodzielnie narysować mapy według dawnych zasad.
Zajęcia będą miały charakter interdyscyplinarny, łącząc w sobie elementy historii, geografii i
historii nauki. Dzięki tym zajęciom uczestnicy będą lepiej znali historię i geografię Polski.


https://www.facebook.com/profile.php?id=100065113415611
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067151355974&locale=pl_PL

.

Foto Pixabay

.

L’Associazione APS KLARIS di Udine e la Scuola Polacca “Polskie ABC a Udine” invita tutti i
ragazzi e ragazze di età compresa tra 10 e 13 anni a un’incredibile lezione di storia della
Polonia, che si terrà questo sabato, il 21 ottobre 2023. Questo evento è stato reso possibile
grazie al sostegno del Consolato Generale della Repubblica di Polonia a Milano e alla
collaborazione con la Cattedra di Storia della Letteratura Polacca Antica dell’Università
Jagellonica.
La lezione si concentrerà sulla storia della mappatura della Polonia. I partecipanti
impareranno a conoscere le diverse mappe della Polonia create nel corso dei secoli,
da quelle di Claudio Tolomeo, nel I secolo d.C., alle mappe dei cartografi polacchi

rinascimentali (Bernard Wapowski, Niccolò Copernico e Wacław Grodecki), fino alle
mappe moderne. Si utilizzeranno mappe originali dal XVII al XX secolo. I partecipanti
analizzeranno anche mappe militari, tra cui quelle delle guerre con la Russia nel XVI
e XVII secolo, le mappe dello Stato Maggiore polacco del tempo del Risorgimento
polacco e le mappe dell’Istituto Geografico Militare.
La lezione avrà un carattere interdisciplinare, integrando elementi di storia, geografia
e storia della scienza. La lezione sarà interattiva e i partecipanti avranno l’opportunità
di creare le proprie mappe secondo i vecchi principi.
L’evento è gratuito. La lezione si svolgerà in lingua polacca.


Per le informazioni:
Dorota Magdalena Stromidło
Presidente dell’Associazione APS KLARIS di Udine (Italy)
Prezes Stowarzyszenia APS KLARIS Udine (Włochy)
web:  www.klarisweb.wordpress.com
FB/Associazione Klaris
FB/Polskie ABC w Udine
Email: [email protected] ; [email protected]
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *