Walentynki – już wkrótce – jesteście gotowi?

Walentynki to okazja, aby spędzić romantyczne chwile z ukochaną osobą i… po prostu nacieszyć się własnym towarzystwem.

Coroczne święto zakochanych przypada 14 lutego – a zatem już niebawem!

We Włoszech najważniejszym miejscem kultu św. Walentego jest bazylika jego imienia w Terni, na srebrnym relikwiarzu ze szczątkami patrona umieszczono inskrypcję „Święty Walenty patron miłości”. Co roku w niedzielę poprzedzającą dzień 14 lutego przybywają do bazyliki pary narzeczonych z całych Włoch i świata, w celu złożenia przyrzeczenia miłości. Gromadzą się tu również małżonkowie świętujący 25 lub 50 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa. W Terni w tym dniu wręczana jest również nagroda „Rok Miłości”. W roku 1997 list do par narzeczonych przesłał również Jan Paweł II, a jego przesłanie wyryto na marmurowej tablicy przy grobie świętego Walentego.

Kilka miast w Polsce posiada relikwie św. Walentego: Lublin, Kraków oraz Chełmno. W każdym z nich 14 lutego organizowane są obchody ku czci patrona zakochanych.

Stałym elementem walentynek jest wzajemnie wręczanie sobie walentynkowych ozdobnych karteczek i listów. Czerwone, najczęściej w kształcie serca, opatrzone walentynkowym wierszykiem, a często i miłosnym wyznaniem. To również okazja do obdarowywania się drobnymi upominkami.

Lista prezentów dla UKOCHANEJ i dla UKOCHANEGO jest naprawdę bardzo długa! Wystarczy mieć odrobinę fantazji, kreatywności lub zwyczajnie kochać… Od siebie opócz serdecznych życzeń dla wszystkich zakochanych, dołączam propozycje uroczych walentynkowych upominków: kolacja we dwoje, komplet bielizny, perfumy, zegarki, portfele, produkty do pielęgnacji twarzy, włosów i ciała, kubki, romantyczne filmy, świece zapachowe, bransoletki, łańcuszki, pierścionki, kolczyki i … dużo czułości i moc szczęścia.

Aby dobrej tradycji stało się zadość – dedykuję poniższy wiersz WSZYSTKIM ZAKOCHANYM – bez względu na płeć i wiek.

„Miłość szczęśliwa”

Mi­łość szczę­śli­wa. Czy to jest nor­mal­ne,

czy to po­waż­ne, czy to po­ży­tecz­ne –

co świat ma z dwoj­ga lu­dzi,

któ­rzy nie wi­dzą świa­ta?

Wy­wyż­sze­ni ku so­bie bez żad­nej za­słu­gi,

pierw­si lep­si z mi­lio­na, ale prze­ko­na­ni,

że tak stać się mu­sia­ło – w na­gro­dę za co?

za nic;

świa­tło pada zni­kąd –

dla­cze­go wła­śnie na tych, a nie na in­nych?

Czy to ob­ra­ża spra­wie­dli­wość? Tak.

Czy to na­ru­sza tro­skli­wie pię­trzo­ne za­sa­dy,

strą­cą ze szczy­tu mo­rał? Na­ru­sza i strą­ca.

Spójrz­cie na tych szczę­śli­wych:

gdy­by się cho­ciaż ma­sko­wa­li tro­chę,

uda­wa­li zgnę­bie­nie krze­piąc tym przy­ja­ciół!

Słu­chaj­cie, jak się śmie­ją – ob­raź­li­wie.

Ja­kim ję­zy­kiem mó­wią – zro­zu­mia­łym na po­zór.

A te ich ce­re­mo­nie, ce­re­gie­le,

wy­myśl­ne obo­wiąz­ki wzglę­dem sie­bie –

wy­glą­da to na zmo­wę za ple­ca­mi ludz­ko­ści!

Trud­no na­wet prze­wi­dzieć, do cze­go by do­szło,

gdy­by ich przy­kład dał się na­śla­do­wać.

Na co li­czyć by mo­gły re­li­gie, po­ezje,

o czym by pa­mię­ta­no, cze­go za­nie­cha­no.

kto by chciał zo­stać w krę­gu.

Mi­łość szczę­śli­wa. Czy to jest ko­niecz­ne?

Takt i roz­są­dek każą mil­czeć o niej

jako skan­da­lu z wy­so­kich sfer Życia.

Wspa­nia­le dziat­ki ro­dzą się bez jej po­mo­cy.

Prze­nig­dy nie zdo­la­ła­by za­lud­nić zie­mi,

zda­rza się prze­cież rzad­ko.

Niech lu­dzie nie zna­ją­cy mi­ło­ści szczę­śli­wej

twier­dzą, że ni­g­dzie nie ma mi­ło­ści szczę­śli­wej.

Z tą wia­rą lżej im bę­dzie i żyć, i umie­rać.

Autorem wiersza jest Wisława Szymborska

Zamieszczone zdjęcia są własnością autorki.

Korespondencja: Anna Skowronek, tłumacz języka włoskiego, promotor kulturalno-językowy, kierownik Agencji Tłumaczeń Lionspeech di Marco Tedeschi S.r.l. w sekcji lokalnej – Arezzo, Siena, Città di Castello, doradca polsko-włoskich kontaktów handlowych, doradca projektowania mebli i aranżacji wnętrz, ekspert w organizowaniu oficjalnych uroczystości na terenie i z ramienia Diecezji Biskupiej – Arezzo, Cortona, Sansepolcro.

Kontakt: [email protected]
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *