Kwarantanna po przyjeździe do Włoch

Osoby przybywające do Włoch z zagranicy muszą pozostać w kwarantannie przez 14 dni, nawet jeśli nie mają objawów choroby.

Uwaga: Osoby powracające z zagranicy muszą posiadać zaświadczenie/deklarację, które należy posiadać  podczas podróży.

Obecnie zasady te obowiązują od 28 marca 2020, wszystkie osoby powracające do Włoch: pociągiem, samolotem, statkiem lub samochodem są zobowiązane do natychmiastowego powiadomienia wjazdu do Włoch lokalnemu oddziałowi prewencyjnemu ASL, a następnie muszą przejść nadzór sanitarny i izolację przez 14 dni. W deklaracji osoby powracające muszą zaświadczyć, że wracają do domu, lub miejsca zamieszkania z  udowodnionych powodów takich jak  praca, nagłe  sytuacje oraz  przyczyny zdrowotne.

Jeśli objawy sugerujące zakażenie koronawirusem pojawią się w ciągu dwóch tygodni od izolacji, należy niezwłocznie zgłosić to do Urzędu Zdrowia.

Samoizolacja nie jest obowiązkowa dla osób, które przejeżdżają tranzytem lub zatrzymują się we Włoszech z udowodnionych przyczyn pracy. Te osoby są zobowiązane do opuszczenia terytorium kraju w ciągu 72 godzin od wjazdu (z możliwością przedłużenia o dodatkowe 48 godzin tylko w przypadku określonych i udowodnionych potrzeb).

Jednak obowiązkowe jest wypełnienie deklaracji, w której osoba informuje, że przebywa we Włoszech z powodów zawodowych, i zobowiązuje się zgłosić w przypadku wystąpienia objawów Covid-19. Rozporządzenie nie dotyczy pracowników firm z siedzibą we Włoszech.

W przypadku nieprzestrzegania zasad przewidzianych w art. 650 kodeksu karnego: grozi areszt na okres do trzech miesięcy lub grzywna w wysokości do 206 euro.

Osoby, u których wystąpią objawy, muszą niezwłocznie poinformować ASL, w którym się zarejestrowali, wjeżdżając do Włoch.

Korespondencja: Aneta Malinowska, autorka stron 
Polacy z Bolonii i okolic i Aneta Malinowska – fotografie, pittura

Deklaracja poniżej:

AUTODICHIARAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLO SPOSTAMENTO

IN CASO DI ENTRATA IN ITALIA DALL’ESTERO

(da consegnare al vettore in caso di utilizzo di mezzo pubblico di trasporto)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________, nato/a il ___/___/_______a ____________________________________ (______), residente a ________________________ (____), via ___________________________________________, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, nonché delle sanzioni previste dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

a) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 vigenti in Italia e, in particolare, delle prescrizioni contenute nell’ordinanza del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, n. 3986 del 28 marzo 2020;

b) di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al Covid-19;

c) di essere in rientro in Italia dalla seguente località estera ________________________________________, tramite il seguente mezzo di trasporto (in caso di mezzo privato indicare tipo di veicolo e targa; in caso di mezzo pubblico estremi del volo / corsa ferroviaria o stradale / tratta marittima): ________________________________________________________________________________________

d) che lo spostamento è determinato da motivi di salute, lavoro o di assoluta urgenza (indicare in modo specifico, concreto e verificabile i motivi dello spostamento e la loro urgenza e necessità):

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

e) che svolgerà il periodo di 14 giorni di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario nell’abitazione/dimora situata al seguente indirizzo:

piazza/via ______________________________________________________n.___________ interno _______

Comune ________________________________________________________(___) CAP_________________

presso: __________________________________________________________________________________

f) che, una volta giunto/a in Italia, raggiungerà direttamente e nel minore tempo possibile l’indirizzo indicato al punto precedente tramite il seguente mezzo privato o proprio: ______________________________________ ________________________________________________________________________________________

g) che i recapiti telefonici presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario sono i seguenti: fisso: _______________________ mobile: __________________

Luogo, data e ora della presente dichiarazione _________________________

Firma del dichiarante                                                                                          per il Vettore
3 thoughts on “Kwarantanna po przyjeździe do Włoch

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.