Kto opłaca notariusza przy zakupie mieszkania?

Kupno lub sprzedaż mieszkania to ważne wydarzenia, zarówno dla kupującego, jak też sprzedającego. Przy czym należy pamiętać, że zanim dojdzie do samej transakcji, należy wykonać szereg procedur, z których część oznacza dodatkowe koszty. Niektóre procedury są wymagalne prawnie, inne z kolei nie są obligatoryjne, lecz w dobrym interesie zarówno kupującego, jak też sprzedającego. Za część dokumentów należy ponosić opłaty, inne mogą być udostępniane bezpłatnie (np. o niezaleganiu z opłatami ze spółdzielni mieszkaniowej, wyciąg z ksiąg wieczystych itd., dokumenty bankowe o zdolności kredytowej lub otrzymaniu kredytu).

Bardzo często okazuje się, że koszty „dodatkowe” są na tyle wysokie, że powstaje pytanie, kto powinien je ponosić i w jakiej wysokości?

Jakie opłaty towarzyszą transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości?

Akt notarialny jest tym dokumentem, który musi być sporządzony przy kupnie – sprzedaży nieruchomości, by transakcja była uznana za ważną w świetle prawa. Główne opłaty, ponoszone przy okazji nabycia lub zbycia nieruchomości to:

-opłaty podatkowe, zgodnie  Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991, Nr 80, poz. 350 z późn. zm.), o ile minęło mniej niż 5 lat od nabycia nieruchomości.

-opłaty notarialne, zwane inaczej taksami notarialnymi.

Jaka jest wysokość opłat notarialnych?

Wysokość opłat notarialnych jest ustalana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Oznacza to, ze nie stawki nie są negocjowalne, a cennik opłat notarialnych wyliczany jest zgodnie z określonymi w Rozporządzeniu taksami.

W ramach opłaty notarialnej jest ujęta również prowizja dla notariusza, a jej wysokość jest wprost uzależniona od wartości mienia, podlegającego kupna-sprzedaży.

Przykładowo:

Przy sprzedaży mieszkania o wartości 450000 zł wszystkie opłaty wynoszą 11203,67 zł (w tym podatki, opłaty notarialne i opłaty sądowe).

Kto ponosi koszty opłat notarialnych?

Ze względu na wysokość opłat notarialnych, oczywiste jest, że żadna ze stron nie jest zainteresowana całościowym pokrywaniem wszystkich  kosztów kupna – sprzedaży. Prawo nie precyzuje, na kim leży obowiązek ponoszenia kosztów. Przyjęło się zwyczajowo, że to kupujący ponosi wszystkie opłaty, lecz przy znacznej wysokości transakcji może to być problematyczne z oczywistych powodów. Ustawa Prawo o notariacie z 14 lutego 1991 (wraz z późniejszymi zmianami) wskazuje jedynie (lecz nie obligatoryjnie), że obowiązek ten może być poniesiony przez obie strony transakcji w równych częściach.

Artykuł 89, paragraf 1 i 2 Prawo o notariacie z 14 lutego 1991 roku (z póżn. zm.):

1. Strony czynności notarialnej odpowiadają solidarnie za wynagrodzenie należne notariuszowi.
2. Notariusz wymienia na każdym sporządzonym dokumencie wysokość pobranego wynagrodzenia, podatków i innych opłat, powołując podstawę prawną.

Strona ponosząca opłatę – wpis w akcie notarialnym

Kwestia ponoszenia opłat notarialnych jest więc do ustalenia między stronami, lecz wynik ustaleń/negocjacji notariusz zapisuje w akcie notarialnym.

Informacje zaczerpnięte z notariuszgdynia.plDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

7 + = 14