Projekt Animatorzy Wizerunku Polski w Europie

Instytut Myśli Schumana wychodzi z projektem mającym na celu pomoc Polonii i Polakom za
granicą. Zarówno wspomniany projekt jak i misja Instytutu opiera się na założeniu, że Europa
powinna wrócić do swoich chrześcijańskich korzeni przez budowanie wspólnoty opartej o
europejską kulturę i tradycję dla dobra wspólnego w różnych wymiarach.


Instytut Myśli Schumana (IMS), od początku działalności przyjął zasady działania oparte na
idei Roberta Schumana: budowania relacji między ludźmi, zapraszania do współdziałania wszystkich
ludzi dobrej woli, skupieniu się na projektach cyklicznych a nie jednorazowych, tak aby owoc
projektów był trwały oraz obejmował działania z perspektywy w perspektywy wszystkich narodów
Europy. Dlatego IMS stara się budować więzi z różnymi organizacjami i środowiskami ceniącymi
patriotyzm i wartości chrześcijańskie, niezależnie od ich praktyk religijnych, tak wśród Polaków, jak i
innych narodów, zwłaszcza europejskich. Celem działań IMS jest wprowadzenie w życie wizji
Wspólnoty Narodów Europy zapoczątkowanej przez Roberta Schumana. Instytut Myśli Schumana
podejmuje, poprzez działanie w różnych obszarach życia społecznego, rolę integrowania podmiotów
społecznych i wszystkich ludzi dobrej woli, którym zależy, aby na wzór Roberta Schumana tworzyć,
budować, realizować i wprowadzać jedność, solidarność i pokój.


Aby wdrożyć nasze cele przygotowaliśmy platformę, której celem będzie wypracowanie
projektów i rozwiązań prowadzących do stworzenia sieci organizacji solidarnościowej i powstanie
łańcuchów poparcia oraz działań na skalę europejską.


Aby zbliżyć się do celu potrzebujemy pozyskać spośród Polonii i Polaków mieszkających za
granicą osoby i organizacje, którzy zostaną Animatorami Wizerunku Polski, podejmując działania
wśród obywateli danego państwa poprzez wprowadzanie ich w zagadnienia dotyczące praktyki życia i
funkcjonowania Polski, co ma owocować rozwijaniem pogłębionej współpracy z Polakami, polskimi
podmiotami i całą Polską. Dla przykładu w obszarze gospodarki będą podejmowane działania
promowania polskiego eksportu i inwestowania w Polsce.


Animatorzy jako swoisty pomost między podmiotami zagranicznymi i polskimi, będą brali
istotny udział w procesie diagnozowania i analizy ważnych problemów oraz wypracowania wniosków
stających się bazowym materiałem do szukania rozwiązań i wskazywania na oczekiwaną realną
pomocy od polskich władz i różnych polskich instytucji. Grupą docelową są osoby aktywne spośród
Polonii i Polaków mieszkających za granicą oraz organizacje Polonijne, które będą chciały włączyć się
jako Animatorzy Wizerunku Polski w Europie do realizacji określonych projektów. Osoby te mogą
pochodzić spośród wszystkich środowisk Polonijnych dla których ważne jest dbanie i promowanie
dobrego imienia Polski: fundacje, stowarzyszenia, polsko-zagraniczne szkoły, uczelnie oraz
wykładowcy, studenci, absolwenci, np. wydziałów prawa, uczelni ekonomicznych i technicznych,
biznesmeni, wolne zawody, pracownicy instytucji, kadra kierownicza wszelkich zawodów, środowiska
Polskich Misji Katolickich.


Aktywna, patriotyczna, dbająca o interesy Polski za granicą część Polonii i Polaków prowadzi
różnego rodzaju aktywność na różnych poziomach. Działania te mają charakter profesjonalny lub amatorski. Pewne podmioty z Polonii pozostają na poziomie chęci i pragnień i nie są zorganizowane,
nie są wyposażone w potrzebne umiejętności do podjęcia, zorganizowania i prowadzenia działań
promujących Polskę, obrony jej dobrego imienia, zwłaszcza działań długofalowych, których rezultaty
będę trwałe. W ramach tego projektu chcemy wyposażyć liczną grupę Animatorów w różne narzędzia
lub zasoby, integrować środowiska, podbudować morale oraz zaproponować konkretne i istotne
projekty do realizacji. Przygotowaliśmy ponadto szereg korzyści i bonusów dla Animatorów.
Celem tych działań jest uzyskanie takiej zmiany społecznej, że Polonia i Polacy za granicą
uformują grupę liderów jako Animatorów, którzy będą angażować obywateli danego kraju i razem
realizować zadania i projekty promujące dobre imię Polski za granicą. Takie działanie będzie też
prowadzić do uzyskania wiedzy i umiejętności, którymi będą dzielić się z innymi organizując grupy
inicjatywne.
Powyższy projekt zakłada, że Instytut Myśli Schumana będzie kontynuował współpracę z
tak przygotowanym środowiskiem Animatorów przy wdrażaniu w życie zaproponowanych przez obie
strony projektów promujących dobre imię Polski jak również upowszechnianie zdrowych trendów i
kierunków rozwoju Wspólnoty Narodów Europy w oparciu o wartości chrześcijańskie. Współpraca ta
będzie miała charakter trwały, długofalowy i rozwojowy. Na wstępie proponujemy podjąć realizację
następujących obszarów, tematów i projektów:
▪ Trójmorze jako Polska myśl i wkład do procesu jednoczenia Wspólnoty Narodów Europy
według koncepcji Schumana.
▪ Wkład Polski do budowania relacji między ludźmi różnych narodów Europy odwołujących się
do wspólnych korzeni naszego kontynentu realizowany w formie turystyki kulturowej.
▪ Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego (PUNCS).
▪ Forum Polonii Gospodarczej.
▪ Propagowanie tradycji, kultury i patriotyzmu o dawnej i obecnej Polsce jako przydatnych
inspiracji dla rozwoju współczesnej Wspólnoty Narodów Europy.
▪ Model Europy Schumana a polska tradycja, kultura i wartości.
▪ Solidaryzm społeczno-gospodarczy popularyzowany w Polsce jako model ekonomiczny
Wspólnoty Europejskiej.
▪ Solidarność Polski wobec Ukrainy jako ilustracja koncepcji Wspólnoty Narodów Europy wg
Schumana.
▪ Koalicja Mediów Polonijnych przy wsparciu TVP World w promocji wizerunku Polski.
▪ Kapitał innowacyjny Polaków i jego wkład w rozwój świata.
Wszelkie szczegóły dotyczące tego projektu oraz możliwość zarejestrowania się do udziału w tym
dziele, a także zgłoszenia do roli Animatora znajdują się na stronie www.AWPE.pl
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *